Arsacal
button
button
button
button


Je doopsel herbeleven...

Bij een gemeenschap van de neocatechumenale Weg

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 februari 2022 - 213 woorden

In de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg wordt het catechumenaat (her)beleefd. De ver­schil­lende stappen en fases van de voor­be­rei­ding van een vol­was­se­ne op het doopsel die tezamen "catechumenaat" wor­den genoemd, zijn aan de meeste katho­lie­ken voorbij gegaan. Maar het is een bij­zon­dere genade die stappen te kunnen beleven, ook al gebeurt dat als een ver­die­ping van de doop­ca­te­che­se en het doopsel dat al ont­van­gen is. Want het doopsel blijft de basis waardoor we christen zijn en deel hebben aan de missie van de Kerk.

Een bij­zon­dere ritus

Zondag­mid­dag 27 februari was ik in Alkmaar waar een ge­meen­schap van voor­na­me­lijk jon­ge­ren het eerste doop­on­der­zoek van het catechumenaat hernieuwde, met onder meer in­schrij­ving van de doopnamen in de bijbel van de ge­meen­schap en de vragen die ook bij het doopsel van kin­de­ren wor­den gesteld (aan de ouders). Bij­zon­der tij­dens de ritus vond ik het ge­tui­ge­nis dat de jon­ge­ren gaven over de bete­ke­nis van het kruis in hun leven. In de homilie heb ik daar meer bij stil gestaan.

Het was een bij­zon­dere en mooie ritus waarin deze jon­ge­ren hun doopsel en de weg van geloof - ieder met zijn eigen twijfels en moeiijk­he­den na­tuur­lijk ook - per­soon­lijk aannamen.

De ritus vond plaats aan het einde van een be­zin­nings­week­end - conviventie - waarin zij naar dit moment had­den toegeleefd.

Terug