Arsacal
button
button
button
button


Oekraïne: Gebed en vasten en... vermijd verdere escalatie!

Aswoensdag in de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: woensdag, 2 maart 2022 - 1046 woorden
Bedenk wel, stof zijt gij....
Bedenk wel, stof zijt gij....
De liturgische kleur van de vastentijd is paars
De liturgische kleur van de vastentijd is paars

Op Aswoens­dag wordt in de katho­lie­ke kerk bij­zon­dere aan­dacht besteed aan de situatie in de Oekraïne, op verzoek van paus Fran­cis­cus die deze vasten­dag daaraan heeft gewijd. We ston­den daarbij stil in de Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal (zie onder), maar we hebben ook aan andere ramp­ge­bie­den gedacht en na­tuur­lijk aan de ver­gan­ke­lijk­heid van het aardse bestaan. Velen waren geko­men om het askruisje te ont­van­gen en zo de vas­ten­tijd in te gaan

Het heren­koor heeft Gre­go­ri­aans gezongen en dat was mooi. Diaken Philip Weijers assis­teerde met acolieten en mis­die­naars, er waren streamers en kosters en m'n ceremonia­ris. Ik ben dank­baar voor zoveel goede vrij­wil­li­gers!

Zondag is de TV-mis vanuit de ka­the­draal en zal er ge­col­lec­teerd wor­den voor de slacht­of­fers van de oorlog in Oekraïne.

Homilie

Alstublieft, niet ver­der escaleren!

Oekraïne

Op deze Aswoens­dag
gaan onze gedachten en gebe­den
bij­zon­der uit naar het volk van Oekraïne
dat onder hevige oorlogshan­de­lin­gen lijdt.
Het heeft onze bij­zon­dere aan­dacht,
niet omdat geweld­da­dige con­flic­ten
in andere delen van de wereld
min­der erg zijn,
maar wél door het plot­se­linge en recente karakter
van deze uitbraak in ons wereld­deel
en door de impact die dit kan gaan hebben.
Ineens bevin­den miljoenen mensen
op berijd­ba­re afstand
- het is nog geen 1500 km -
zich in een geweld­da­dige oorlog.

Andere ramp­ge­bie­den

Er zijn zeker helaas
ver­schil­lende andere gebie­den in de wereld
waar de situatie nog nijpen­der is
voor de bevol­king.
In de provincie Tigray,
het noor­den van Ethiopië
met 5,5 miljoen inwoners,
sterven de mensen
omdat er in die geïso­leerde regio
geen voedsel, medicijnen en zuurstof
wor­den toe­ge­la­ten.
In Jemen is de situatie niet beter.
We willen deze mensen
en de vele anderen in onze wereld
die vre­se­lijk lij­den,
niet vergeten.
Het is dus niet omdat het lij­den
van mensen elders
niet of min­der be­lang­rijk is
dat we vandaag bij­zon­der stil­staan
bij de situatie in de Oekraïne.

Bidden en vasten om vrede

Paus Fran­cis­cus en wij allen
willen door gebed en vasten
smeken om vrede en beëindi­ging
van de oorlog die nu uitgebroken is
en die de po­ten­tie heeft
enorm te escaleren
en lan­den van een heel continent
te betrekken bij een conflict
dat de vrede en vei­lig­heid
en de levens van on­schul­dige bur­gers
bedreigt.
Laten we dus vandaag inder­daad
bij­zon­der bid­den en vasten voor deze intentie.
Vele mensen hebben al een bijdrage gegeven
en zon­dag a.s. zal er in de katho­lie­ke kerken
voor dit doel ook een collecte wor­den gehou­den

Bedenk wel...

We beginnen de veer­tig­da­gen­tijd.
Als teken daar­van
zullen we het askruisje ont­van­gen
dat ons de ver­gan­ke­lijk­heid
van alle materie
en van het aardse bestaan
wil laten beseffen.
Mens, bedenk dat je stof bent...

Geen zakken

Uit deze wereld kunnen we niets mee­ne­men,
tenminste geen materie.
“Een doodshemd heeft geen zakken”,
zegt het spreek­woord daarover.

Wat blijft na onze dood...

Onze hoop zal wor­den vervuld
als we uit deze wereld ver­trek­ken,
ons geloof zal ver­an­de­ren
in een weten en een zien
van aange­zicht tot aange­zicht,
maar de liefde blijft
en al kunnen wij
met onze beperkte men­se­lijke kaders
helemaal niet begrijpen en ons voor­stel­len
wat de hemel inhoudt
- wij zijn geneigd die
ons vaak heel men­se­lijk voor te stellen,
maar zo is de hemel na­tuur­lijk niet -,
we weten dat God er
alles in allen zal zijn
en dat God liefde is.

Vernieu­wing

In deze veer­tig­da­gen­tijd
wor­den we dus bij­zon­der uit­ge­no­digd
ons die ver­gan­ke­lijk­heid en betrekke­lijk­heid
van alle aardse dingen
bewust te wor­den
en tot een levens­ver­nieu­wing te komen.
Waren geloof, gebed en kerk
een beetje wegge­zakt?
Hadden mate­rië­le genoegens
een steeds grotere plaats ingeno­men?
Cirkel­den we in onze gedachten
vaak om ons­zelf, onze noden en behoeften?
Dit is een tijd om los te laten en te vernieuwen.

Waar het om draait

Want de enige weg
om in dit opzicht meer bewust te wor­den
is dat we het middel­punt van ons leven
niet meer in ons­zelf leggen,
door dingen voor anderen te doen
en door God meer centraal te stellen:
niet alles draait om ons­zelf,
het leven gaat niet om het “ik”,
niet ons uiter­lijk, niet ons geld,
niet ons bezit, niet “leuk”en “lekker”
moeten ons doel zijn.

Dat moeten we allemaal loslaten,
want het gaat allemaal voorbij,
het heeft alleen een bete­ke­nis
in zover het dienst­baar is aan de liefde,
het geloof en de hoop
en hoe min­der we ons geluk
in uiter­lijke dingen zoeken,
des te gelukki­ger zullen we kunnen zijn.
Het evan­ge­lie houdt ons dat voor:
doe de dingen niet voor het uiter­lijk ver­toon,
het gaat om wat er in ons hart is
en dat we het met ons hart doen.

Drie dingen

Drie zaken houdt de li­tur­gie ons voor
om ons daarbij te helpen:
vasten, gebed en aalmoezen
- de gaven aan de armen
en aan mensen in nood.

Ik wens U allen een gezegende vas­ten­tijd!

 

 GEBED VAN DE GELOVIGEN - VOORBEDE

Laten we bid­den voor alle intenties, dat wij met een goed en zuiver hart deze Veer­tig­da­gen­tijd mogen binnen­gaan:

Oekraïne

1. Om vrede en ge­rech­tig­heid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhan­de­lin­gen kiezen
in plaats van oorlog en geweld,
dat mensen­rechten steeds ge­res­pec­teerd wor­den,
bur­gers beschermd wor­den en slacht­of­fers wor­den op­ge­van­gen,
dat met de stuw­kracht van de heilige Geest
on­ver­moei­baar gewerkt wordt aan ver­zoe­ning en samen­wer­king in Europa;

Dat ver­dere escalatie van het conflict zal wor­den verme­den.

Laat ons bid­den

 

2. Om de bereid­heid in de harten van mensen
om een nieuw begin te maken,
zich niet te verschansen in het eigen gelijk
en het onge­lijk van de ander
maar elkaar de hand te reiken
en zich te openen voor een nieuw begin.

Laat ons bid­den

 

3. Om vrede en ver­zoe­ning
ook in andere delen van de wereld,
zoals Jemen en Tigray in Ethiopië
waar oorlog en strijd heersen.

Laat ons bid­den

 

4. Om zegen voor ons­zelf en voor allen
die nu de veer­tig­da­gen­tijd binnen gaan.

Dat de oproep tot beke­ring,
tot vasten, gebed
en daden van naasten­liefde
weerklank zal vin­den bij velen.

Laat ons bid­den

 

Pa­ro­chie-intenties

 

C. Aanvaard, goede God, onze gebe­den en bewaar ons in Uw Naam; dat deze veer­tig­da­gen­tijd voor ons allen vrucht­baar mag wor­den en tot levens­ver­nieu­wing zal lei­den. Door Christus onze Heer

Terug