Arsacal
button
button
button
button


Een goed gesprek over oecumene, geloof en kerkelijke ontwikkelingen

Bij PKN Trefpunt in Bennebroek

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 5 maart 2022 - 391 woorden

Vrij­dag­avond 4 maart was ik in Tref­punt café, een ini­tia­tief van de PKN kerk Het tref­punt in Benne­broek waar ik door Olof Huiberts werd geinter­viewd over allerlei ont­wik­ke­lingen: oecumene, de ker­ke­lijke ont­wik­ke­lingen in de laatste zes­tig jaar, de toe­komst van geloof en kerk, het belang van diaconie/caritas en ook mijn eigen ach­ter­grond.

Na­tuur­lijk ston­den we ook een moment stil bij de situatie in Oekraïne en sprak ik opnieuw de hoop uit dat de aggressie die de souvereini­teit van Oekraïne zo zeer schendt, zal ophou­den. Ik begrijp de his­to­rische ban­den van het doopsel van de Rus, prins Wladimir en de edelen in Kiev (988), dat aan de oosprong staat van het chris­te­lijk Rusland, maar tege­lijker­tijd maken die ban­den de aanval op het leven van zoveel on­schul­dige broe­ders in Oekraïne zo wrang.

Oecumene

De avond in Benne­broek verliep in goede stem­ming. Voor de pauze stelde de inter­viewer allerlei vragen. Over de oecumene bij­voor­beeld had ik gelegen­heid te ver­tellen over de voor­uit­gang die nog steeds wordt geboekt in de oecumene met de oosterse kerken. De oecumene met de pro­tes­tan­ten krijgt niet meer zo zeer vorm in meng­vor­men van vie­rin­gen, omdat er meer aan­dacht is voor de theo­lo­gische dialoog. Tege­lijk ervaren we in een samen­le­ving als de onze - waar het chris­te­lijk geloof de over­tui­ging is van min­der dan de helft van de bevol­king en het kerk­be­zoek zeer gedaald is - de band die we met elkaar ervaren doordat we in elkaar de Geest bespeuren die ons bezielt en het geloof dat we delen. Want we hebben altijd meer dat ons bindt dan wat ons scheidt.

Ker­ke­lijke ont­wik­ke­lingen

Wat is nodig in onze tijd? Ik heb verwezen naar wat ik ook als speer­pun­ten heb ge­for­mu­leerd bij mijn aantre­den: ons geloof, het evan­ge­lie door­ge­ven en door ons han­de­len laten zien wat het betekent christen te zijn. Een be­lang­rijk ele­ment daarin is de caritas (diaconie), de zorg voor armen en mensen die het moei­lijk hebben. Daar is de pro­tes­tantse diaconie vaak sterker in dan wij katho­lie­ken...

Levensloop

Ook mijn eigen levensloop kwam aan bod en zo ston­den we zelfs nog even stil bij het over­lij­den van mijn moe­der, ruim een maand gele­den.

Er waren veel mensen uit de PKN aanwe­zig, maar ook ver­schil­lende katho­lie­ken waren geko­men. We waren als broe­ders en zusters bijeen en ik kijk terug op een goed samen­zijn.

Terug