Arsacal
button
button
button
button


Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in Heiligdom Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 maart 2022 - 330 woorden
Julianaklooster
Julianaklooster
Blik op de genadekapel
Blik op de genadekapel

Het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood is één van de zes plekken in Noord-Holland Noord die direct be­schik­baar zijn voor nood­op­vang van Oekraïense vluch­te­lingen. Het gaat om 28 plaatsen die zo snel moge­lijk ge­rea­li­seerd kunnen wor­den.

De ver­wach­ting is dat andere plaatsen in ons bisdom spoe­dig zullen volgen.

In het gas­ten­huis ver­blij­ven de se­mi­na­risten en vele bezoekers van het hei­lig­dom. Dit betekent dat veel kamers al vol zijn. Toch is deze opvang gelukt, al zal die een­vou­diger van aard zijn.

Zes plekken

De Vei­lig­heids­regio heeft vanuit de ge­za­men­lijke burge­mees­ters van Noord Holland Noord de vraag gekregen om de opvang te gaan coör­di­ne­ren, er zijn zes plekken in Noord Holland Noord die direct beschik­baar­heid hebben opge­ge­ven waar­van het hei­lig­dom er een is. Het kan goed zijn dat vandaag, morgen of in het aan­ko­mend weekend al vluch­te­lingen wor­den opvangen. De eerste hon­derd vluch­te­lingen zijn naar verluidt al onderweg voor opvang in die regio.

Samen met anderen

Het Hei­lig­dom wordt daarin onder­steund door allerlei maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties zoals dat ook gebeurde bij de COVID opvang. Vooralsnog zijn de GHOR, Thuis­zorg Cirkel-Heiloo Egmond, Stich­ting DNO Doen, het Leger des Heils en het Rode Kruis hier wederom bij betrokken en zal ook een beroep wor­den gedaan op huisartsen uit Heiloo, GGZ, andere medische zorg en voor­zie­ningen.

Eerste opvang

Het Juliana­kloos­ter van het Hei­lig­dom zal fun­geren als eerste lijn opvang waarbij vluch­te­lingen voor twee à drie weken op­ge­van­gen zullen wor­den en daarna overge­plaatst gaan wor­den naar een opvang voor lan­gere duur. Vanuit de keuken van het Hei­lig­dom zullen de keukenstafle­den drie keer per dag maaltij­den gaan ver­zorgen en cateren op andere locaties.

Noordhollands Dagblad

In het Noordhollands Dagblad verscheen er een artikel over deze opvang, sindsdien staat de tele­foon niet stil bij het hei­lig­dom en vanuit alle kanten wordt hulp en onder­steu­ning aan­ge­bo­den. Zo heeft een bed­den fabri­kant twin­tig nieuwe bed­den aan­ge­bo­den inclusief bed­den­goed en heeft de directeur van de Thuis­zorg cirkel Heiloo-Egmond alle thuis­zorg en wijkverple­ging ter beschik­king gesteld.

Terug