Arsacal
button
button
button
button


Steunbetuiging aan de Russisch-Orthodoxe parochie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 12 maart 2022 - 461 woorden
Een gelovige bij de icoon en de reliek van de H. Nicolaas in de basiliek
Een gelovige bij de icoon en de reliek van de H. Nicolaas in de basiliek

De Russisch-Orthodoxe pa­ro­chie in Am­ster­dam heeft dui­de­lijk stelling geno­men tegen de oorlog en wil hulp bie­den aan slacht­of­fers en vreem­de­lingen. Daarbij heeft zij aange­ge­ven de invasie van Oekraïens grond­ge­bied te veroor­de­len. De vele on­schul­dige mensen die lij­den onder al het militair geweld zijn in hun en in onze gebe­den.

Humanitair

Zonder me te willen mengen in binnen-ker­ke­lijke ver­hou­dingen van de Russisch-Orthodoxe kerk, heb ik graag mijn steun uit­ge­spro­ken voor dit moe­dige stand­punt, dat niet met poli­tieke over­we­gingen en doel­stel­lingen is geuit, maar een humanitair oogmerk heeft en de eisen van recht en recht­vaar­dig­heid en de men­se­lijke waar­dig­heid voorop stelt. Die eisen behoren tot het God­de­lijk recht en het natuur­recht.

Hierbij de tekst van de brief:

Brief aan de Rector van de Rusisch Orthodoxe pa­ro­chie

Aan de rector van de Russisch-Orthodoxe pa­ro­chie van de H. Nicolaas van Myra,
de hoo­geer­waarde heer Archimandriet Meletios Webber
Lijn­baans­gracht 47-48
1015 GR Am­ster­dam

Haar­lem, 12 maart 2022

 

Hoogeer­waarde Archimandriet,

Met respect heb ik kennis geno­men van de ver­kla­ring die U heeft afgelegd naar aan­lei­ding van de situatie die is ontstaan door de invasie van het leger van de Russische Federatie van het grond­ge­bied van de Oekraïene. Zonder U achter welk poli­tiek stand­punt dan ook te scharen, bent U op­ge­ko­men voor de lij­dende bevol­king van de Oekraïne, heeft U uw geschokt­heid over deze inval geuit en hebt U opge­roe­pen de oorlogshan­de­lin­gen te staken. U hebt U verzet tegen pogingen om van de invasie een “heilige oorlog” te maken. Ook bent U een hulpactie be­gon­nen om de vluch­te­lingen te onder­steunen.

Ik wil U danken voor Uw moe­dige stel­ling­namen, Uw opkomen voor recht en recht­vaar­dig­heid en voor de vele mensen die vre­se­lijk lij­den onder het geweld.

Ik heb begrepen dat U hier­van ook nadelen hebt ondervon­den en dat de H. Li­tur­gie om vei­lig­heidsre­denen geen doorgang kan vin­den in de paro­chie­kerk.

Uw pa­ro­chie is ooit in Am­ster­dam be­gon­nen in ruimtes van een Rooms-Katho­lie­ke kerk, van wat nu de basiliek van de H. Nicolaas is. Wanneer U in de hui­dige moei­lijke vei­lig­heids-omstan­dig­he­den gebruik wilt maken van een Rooms-Katho­lie­ke kerk of ruimte, wil ik daar graag toestem­ming voor verlenen. U hebt zelf de nodige contacten bij de basiliek en in de stad door Uw be­trok­ken­heid onder meer bij de Raad van Kerken. Maar mochten we U op een of andere wijze van dienst zijn, zal ik me daar graag voor inzetten.

Graag gedenk ik U en Uw pa­ro­chie in mijn gebe­den. Moge de Moeder Gods en de Heilige Nicolaas van Myra, patroon van Am­ster­dam, patroon van uw pa­ro­chie en vereerd door zoveel mensen in Rusland en daar­bui­ten, onze voor­spre­kers zijn en moge de Drieëne God, Vader, Zoon en heilige Geest U allen zegenen en be­scher­men.

In Christus met U verbon­den,

 

+Johannes Hendriks
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Terug