Arsacal
button
button
button
button


Deze week: Mirakelfeest en Stille Omgang

Nieuw boek over Stille Omgang verschenen

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 maart 2022 - 358 woorden

Woens­dag 16 maart wordt in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam het feest van het Mirakel van het H. Sacra­ment van Am­ster­dam gevierd. Zater­dagavnd 19 maart vindt de Stille Omgang plaats, al is het nog in wat beperkte vorm, van­wege de Corona-besmet­tingen. Eén intentie voor die bede­vaart is al wel dui­de­lijk... Vrede! Deze zon­dag kreeg ik een boek over de Stille Omgang in een andere oorlosgs­tijd...

Het boek

Helaas was ik niet in staat het boek per­soon­lijk in ont­vangst te nemen. Corona verplichtte mij tot qua­ran­tai­ne. Gelukkig heeft het boek mij wel bereikt, want het werk van 214 pagina’s “De Stille Omgang van Am­ster­dam tij­dens de opkomst van Natio­naalso­cia­lis­me, bezet­ting en be­vrij­ding (1931-1946)” is de moeite van het lezen en bekijken waard.

Ik moet zeggen dat enige nostalgie me wel overviel toen ik de vele foto's zag en de teksten las van uitingen van Eucha­ris­ti­sche devotie in de hoofd­stad, waar­on­der het inter­na­tio­naal Eucha­ris­tisch congres, dat in Am­ster­dam werd gehou­den (1924). Daar, in het stadion van Am­ster­dam, werd tij­dens de slot­dag het bekende Eucha­ris­tisch volks­lied “Uit de lan­den en de ste­den” voor het eerst gezongen. Het ma­te­ri­aal voor dit boek dat dus ook in bre­dere zin de Eucha­ris­ti­sche devotie van dit tijd behandelt, is afkoms­tig uit de kel­der van het Maag­denhuis, zo laat de achterzijde van het boek weten. Dat klinkt spannend!

Het boek is te ver­krij­gen bij de Stich­ting Katho­liek Erfgoed:

De Stille Omgang

De Stille Omgang wordt dus dit jaar in een nog wat beperkte vorm gehou­den. Toch zijn er ver­schil­lende pelgrims­mis­sen:

locatie tijd cele­brant
Begijnhof­ka­pel 19.30 uur Kar­di­naal W. Eijk
Nicolaas­basi­liek 20.30 uur Mgr. J. Hendriks met onder meer lopers vanuit Haar­lem & Nib­bix­woud (en overig deel­ne­mende jon­ge­ren)
Begijnhof­ka­pel 21.00 uur Mgr. R. Mutsaerts met onder meer lopers uit Utrecht
Nicolaas­basi­liek 22.30 uur Mgr. H. Woorts (met onder meer lopers uit afd. Heer­hu­go­waard)

De intentie voor 2022 luidt: God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar mid­den

Tijdens de Stille Omgang zal na­tuur­lijk ook bij­zon­der wor­den gebe­den om een on­mid­del­lijk einde aan de oorlog tegen Oekraïene en om vrede in de regio en herstel van recht en recht­vaar­dig­heid.

Terug