Arsacal
button
button
button
button


Akte van toewijding en vertrouwen

Vrijdag 25 maart toewijding van Rusland en Oekraïne aan Onbevlekt Hart van Maria

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 maart 2022 - 968 woorden

Vrij­dag 25 maart zal paus Fran­cis­cus en Akt van toe­wij­ding uit­spre­ken aan het on­be­vlekt hart van Maria en daarbij Rusland en Oekraïne en heel de mens­heid toewij­den. De paus heeft gevraagd om zich daar in de bis­dom­men en pa­ro­chies bij aan te sluiten. In de ka­the­draal zal er dan een Vesper­vie­ring zijn en zal ik een akt van toe­wij­ding uit­spre­ken.

De Vespers (van Maria Bood­schap, Aan­kon­di­ging van de Heer) beginnen in de Ka­the­draal om 17.00 uur.

Vanuit ver­schil­lende pa­ro­chies is al gevraagd welk gebed daarbij moet wor­den gebe­den. Woens­dag 23 maart is ons een toe­wij­ding gestuurd vanuit Rome (zie bericht op de web­si­te van het bisdom), eer­der had­den we al de on­der­staan­de tekst ge­pu­bli­ceerd die eventueel ook daarvoor wor­den gebruikt.

Toewij­ding

Op­val­lend is dat in de com­mu­ni­ca­tie vanuit de heilige Stoel weer zon­der meer de klassieke term van Toewij­ding en Akt van Toewij­ding (Atto di Consacrazione) wordt gebruikt en niet alleen ‘toe­ver­trou­wen’ (‘Affi­damento’). Wij hebben aan­ge­slo­ten bij deze uitdruk­kings­wij­ze. Elders op deze web­si­te (artikelen) is een artikel te vin­den over de bete­ke­nis van de Toewij­ding aan Maria.

Europese gebedsactie

Daar­naast zijn er andere gebedsini­tia­tie­ven in ons bisdom op 25 maart, die voor ons land is aangewezen door de Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie als dag van gebed voor de Vrede in de Oekraïne en voor alle Coronaslacht­of­fers. U vindt een eerste over­zicht aan het einde van dit bericht.

Akte van toe­wij­ding
aan het on­be­vlekt hart van Maria

Heilige Maagd Maria,
Moeder van God en onze Moeder,
verenigd met paus Fran­cis­cus en met geheel Uw Kerk,
verenigd ook met zoveel on­schul­dige mensen
die lij­den onder de gevolgen van agressie, oorlog en geweld,
bid­den wij in overgave aan God onze Heer
en wij­den wij Rusland en Oekraïne
en heel de mens­heid toe aan Uw On­be­vlekt Hart.
Zie neer op zoveel leed en ellende,
op de angst en de nood
van de mensen in schuilkel­ders,
van de mensen die getroffen wor­den
door bombarde­menten en gevechtshan­de­lin­gen
of zich in oorlogs­ge­bied bevin­den;
zie neer op de nood van de vluch­te­lingen,
op het verdriet van allen
die in onzeker­heid verkeren
over het lot van familie en vrien­den
of die dier­ba­ren moesten missen.

Aan U wij­den wij toe
Rusland, Oekraïne
en heel de mens­heid,
in het bij­zon­der
de vluch­te­lingen
en alle lan­den en volken
die in oorlog en nood verkeren;
wij stellen hen
onder uw bescher­ming,
Moeder van Barm­har­tig­heid.

O, Koningin van de vrede
en moe­der van alle volken,
wil voor Oekraïne, voor Rusland
en voor heel de wereld
vrede en recht­vaar­dig­heid afsmeken
en moge Uw bid­dende macht
de beke­ring ver­krij­gen van het hart
van wie verant­woor­de­lijk­heid dragen
voor het geweld en de agressie.
Geef dat de wapens tot rust
en de harten tot vrede komen
en allen Gods wet res­pec­teren.

Neem de volkeren van Rusland en Oekraïne
aan als uw kin­de­ren
en mogen zij U als hun Moeder aan­ne­men
om daar­mee op de meest volmaakte wijze
toegewijd te zijn aan Uw Zoon, onze Heer
en de wil te kunnen vol­bren­gen
van Hem wiens diepste verlangen vrede is:
“Vrede zij U”.

Samen met heel de Kerk
verenigen wij ons
in deze toe­wij­ding aan Uw on­be­vlekt hart;
wij zijn Uw kin­de­ren, wees onze moe­der,
onder uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht.
Wij ver­trouwen op Uw barm­har­tige liefde
die zoveel vermag bij Uw God­de­lijke Zoon.

Door Hem komen wij tot de Vader;
geef dat wij met Uw hulp
leven en sterven
tot eer van de Aller­hei­ligste Drie­vul­dig­heid,
die wij aanbid­den, zegenen en prijzen.
Amen.

(Cum licentia ecclesiastica: Harlemi, 21 martii MMXXII,
+Ioannes Hendriks ep. dioec.)

Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons
Onbvevlekt Hart van Maria, bid voor ons
Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons
Vrouwe van alle volkeren, bid voor ons

 

Gebedsacties op 25 maart in ons bisdom

Gebeds­in­ten­tie Europese Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie 25 maart 2022

Waar: Ka­the­draal St Bavo, Haar­lem

Wie: Mgr. Hendriks
Wat/wanneer: 17.00 uur Vespers met de bis­schop met gebed van toe­wij­ding

Waar: Genade­ka­pel Hei­lig­dom

Wie: rector Jeroen de Wit, zusters en Hei­lig­dom OLV Ter Nood te Heiloo
Wat/wanneer: 11.30 uur Rozen­krans­ge­bed, 12.00 uur H. Mis

Waar: Basiliek H. Nicolaas, Am­ster­dam

Wie: Pa­ro­chie H. Nicolaas
Wat/wanneer: 12.30 uur H. Mis

Waar: Kerk van de H. Gerardus Majella

Wie: Missiezusters dienaressen van de H. Geest RK ABG pa­ro­chie Am­ster­dam
Wat/wanneer: 9.00 uur H. Mis

Waar: Kerk van H. Joannes de Doper, Hoofd­dorp

Wie: Dekenaat Meerlan­den
Wat/wanneer: 17.00 uur Vesper­vie­ring

Waar: Kerk van St. Martinus, Zwaag

Wie: Dekenaat Hoorn
Wat/wanneer: 9.00 uur H. Mis en aan­slui­tend Kruis­weg

 

Overige Gebedsini­tia­tie­ven voor Oekraïne

Waar: Hei­lig­dom OLV Ter Nood te Heiloo

Wat/wanneer: Zater­dag 26 maart 15.00 uur tot zon­dag 27 maart 15.45 uur 24 uur voor de Heer met biecht­gele­gen­heid
Waar: Genade­ka­pel Hei­lig­dom

Waar: Basiliek H. Nicolaas, Am­ster­dam

Wie: Groepen van de Russisch-Orthodoxe Kerk
Wat/wanneer: Regel­ma­tig/dage­lijks wor­den lie­de­ren gezongen bij de icoon van de H. Nicolaas

Waar: Basiliek H. Nicolaas, Am­ster­dam

Wie: Pa­ro­chie H. Nicolaas
Wat/wanneer: dage­lijks van 11.00 tot 15.00 uur moge­lijk­heid tot kaarsje ops­te­ken en in intentie­boek schrijven.
Waar: Basiliek H. Nicolaas, Am­ster­dam in de tot “Vredes­ka­pel” omge­doopte Maria­ka­pel bij een moderne Pieta van Hans Versteeg, voor­stel­lende een moe­der met haar dode zoon in het oorlogs­ge­bied,

Waar: Kerk van St. Vitus, Hilversum

Wie: Dekenaat Hilversum
Wat/wanneer: Donder­dag 17 maart 19.00 uur wake (i.s.m. Raad van Kerken). Viering van Woord en Gebed met gezangen op CD met jongens­koor uit Kiev en ge­tui­ge­nissen van vluch­te­lingen.

Waar: Aalsmeer

Wie: Pa­ro­chie Onze Lieve vrouw van de Berg Karmel
Wat/wanneer: boete­vie­ring, 19.00 uur

Waar: Uithoorn

Wie: Emmaüspa­ro­chie
Wat/wanneer: boete­vie­ring, 17.00 uur

Waar: Heer­hu­go­waard

R.K. Pa­ro­chie van de H. Dio­ny­sius in Heer­hu­go­waard
08.30 uur: Rozen­krans voor vrede in Oekraïne en Rusland
09.00 uur: Eucha­ris­tie­vie­ring
09.30 uur: Akte van Toewij­ding van Oekraïne en Rusland en heel de wereld aan het On­be­vlekt Hart van Maria

Waar: Assendelft

R.K. kerk H. Odulphus
19.00 uur: Gezongen H. Mis met mgr. Hendriks en akte van toe­wij­ding

Terug