Arsacal
button
button
button
button


In gesprek met de Oekraïense katholieke gemeenschap

Grieks katholieken kerken in Alkmaar

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 maart 2022 - 722 woorden
Een selfie met de Oekraïense katholieken
Een selfie met de Oekraïense katholieken

Zondag tegen de avond (27 maart) ont­ving ik de pries­ter en twee contact­personen van de katho­lie­ke Oekraïense ge­meen­schap van de Byzan­tijnse ritus (Grieks Katho­lie­ke kerk) die één keer per maand in Alkmaar de Li­tur­gie vieren. Op Palm­zon­dag zal ik erbij aanwe­zig zijn.

Oekraïens katho­lie­ken

Voor deze Oekraïens katho­lie­ke ge­meen­schap die sinds de Unie van Brest (1596) met de paus van Rome verenigd is, bestaat een eparchie (bisdom) voor Frank­rijk, België, Neder­land, Lu­xem­burg en Zwitserland, de eparchie van de heilige Volodymyr de Grote. De bis­schop heeft zijn ka­the­draal in Parijs aan de Boulevard Saint Germain. De pries­ters werken dus onder verant­woor­de­lijk­heid van deze eparchie. De Grieks katho­lie­ke kerk kent gehuwde pries­ters zoals dat het geval is in ver­schil­lende oosterse katho­lie­ke kerken, ook de pries­ter die in Alkmaar komt, Mykola Butsiak is een gehuwde pries­ter.

Vie­rin­gen in ons land

Vanuit België komen pries­ters van deze ritus om de gelo­vi­gen in Neder­land te bedienen. In Utrecht in weke­lijks een Eucha­ris­tie­vie­ring, ook in Leiden en Eindhoven wordt gere­geld een vie­ring gehou­den; in ons bisdom is dat dus één maal per maand in het ker­ke­lijk centrum De Blije Mare (Maria­kerk), Kajak­straat 60, 1826 DH Alkmaar.

Voor de tij­den van de vie­rin­gen en nadere in­for­ma­tie kan men zich richten tot mw. Roksolana Lozynska, tel. 0627834712; e-mail: lancha82@gmail.com

Wijs mensen erop!

In Neder­land wonen vanouds weinig Oekraïens katho­lie­ken maar door de vluch­te­lingen­stroom is dat na­tuur­lijk toe­ge­no­men. In Alkmaar is het aantal meer dan ver­dub­beld tot ruim vijf­tig gelo­vi­gen in de Li­tur­gie. Ik zou ie­der­een willen vragen die in contact komt met katho­lie­ke Oekraïense vluch­te­lingen om hen te wijzen op de ge­meen­schap die daar bestaat en de contactge­ge­vens door te geven.

De uiterst trieste situatie

Na­tuur­lijk heb ik met de ver­te­gen­woor­digers van de Oekraïense ge­meen­schap van de Byzan­tijnse ritus vooral ge­spro­ken over hun trieste erva­ringen tot nu toe. Één van hen was zelf naar Oekraïene gere­den en had de stromen vluch­te­lingen en auto's zelf gezien, bijna allemaal vrouwen, want de mannen moeten blijven om het land te kunnen verde­digen. Trieste beel­den van de ver­nie­ti­ging op tal van plaatsen lieten zij mij zien. Ik hoorde verhalen over fami­lie­le­den, angst om het lot van mensen die nog daar zijn, over mensen in de voorste­den van Kiev of uit Marioepol die alles om zich heen vernie­tigd zien, gevluchte kin­de­ren die niet kon­den slapen, enzo­voorts.
We blijven bid­den dat die vre­se­lijke situatie voor zoveel mensen daar spoe­dig ten einde mag komen en vrede en recht­vaar­dig­heid zullen komen...

Hier­on­der de voor­bede die we deze ochtend in de ka­the­draal hebben gedaan:

Gebed om vrede

  1. Laten we bid­den om vrede in de wereld; dat de oorlog in Oekraïne tot een vreedzame oplos­sing mag komen, dat de bevol­king daar in vrede mag kunnen leven, de Russische troepen zich zullen terugtrekken en de vluch­te­lingen kunnen te­rug­ke­ren naar hun woning. En laten we ook bid­den om vrede voor Yemen en Ethiopië en voor andere conflict­ge­bie­den. Bidden we dat de toe­wij­ding aan Maria die afgelopen vrij­dag is gedaan veel gees­te­lij­ke vruchten zal dragen en vrede zal brengen. Laat ons bid­den.
  2. Laten we Gods zegen vragen voor alle mensen - ook in ons bisdom - die vluch­te­lingen opvangen en voor alle vluch­te­lingen die in ons mid­den zijn. Laat ons bid­den.
  3. Bidden we dat de mensen van onze tijd zich de betrekke­lijk­heid van wel­vaart en voorspoed en de ver­gan­ke­lijk­heid van het aardse rea­li­se­ren en meer open­heid krijgen voor gees­te­lij­ke waar­den en de ont­moe­ting met God. Laat ons bid­den.
  4. Laten we ook bid­den om vrede en ver­zoe­ning tussen mensen onderling; dat zij (en wij allen) zullen zijn als de vader die al op de uitkijk staat om de verloren zoon in zijn armen te sluiten en dat we zullen zijn als de verloren zoon die uit­ein­delijk de weg van de nede­rig­heid durft te gaan en zich weer met zijn vader verzoent. Laten we ook bid­den dat vele mensen in deze veer­tig­da­gen­tijd gees­te­lijk een nieuw begin zullen maken. Laat ons bid­den

Slot­ge­bed

B: Hemelse Vader, U kent ons hart, u hebt ons lief en altijd staat U ons toe om een nieuw begin te maken. Maak ons hart gevoelig voor Uw liefde en voor Uw plan met ons, opdat wij de zen­ding kunnen vervullen die U ons heeft toe­ver­trouwd. Door Christus onze Heer.

Terug