Arsacal
button
button
button
button


Als mensen lelijk over je praten...

Palmzondag: bejubeld en verworpen

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 10 april 2022 - 765 woorden
Intocht in Jeruzalem (Kapiteel in Arles)
Intocht in Jeruzalem (Kapiteel in Arles)
De doodstrijd van Jezus gaat door tot het einde van de wereld.. je moet niet slapen (Pontmain)
De doodstrijd van Jezus gaat door tot het einde van de wereld.. je moet niet slapen (Pontmain)
G. Honthorst
G. Honthorst

Wat moet je doen als mensen lelijk over je praten? Wat doe je als je wordt weg­ge­zet als een nega­tief persoon? De gunst van mensen is niet iets waar je op kunt bouwen, kijk maar naar wat Jezus tussen Palm­zon­dag en Goede Vrij­dag overkwam.

Palm­zon­dag heb ik in de ka­the­draal gevierd. Se­mi­na­risten hebben gezongen samen met de kerk­gan­gers. Langzamer­hand zien we weer meer mensen naar de kerk komen. Er was niet op zoveel mensen gerekend: alle palm­tak­jes waren op. Het blijft toch nog even wennen nu Corona min­der speelt. De mooie li­tur­gie van deze dag met palm­wij­ding en pro­ces­sie is in ieder geval een goed begin van de Goede Week.

Woens­dag is om 19.30 uur de Chrisma­mis in de ka­the­draal, die vrij toe­gan­ke­lijk is.

Homilie

Wat heb ik misdaan?

Herken­baar

Wat we vandaag hebben gezien en mee­ge­maakt
is eigen­lijk heel herken­baar:
het ene moment wordt Jezus
door allen toegejuicht,
man­tels wor­den op de grond gelegd
zodat de Heer daarover
de stad kan binnen rij­den,
palm­tak­ken wor­den van de bomen gerukt
om Jezus toe te juichen,
overal klinken de lofprij­zingen
en Hij wordt als een koning bejubeld.
Maar enkele dagen later al
begint het geklets en gemurmureer
en dat Hij als Koning bejubeld werd,
wordt nu tegen Hem gebruikt:
“Hij geeft zich uit voor de Messias, de Koning”.
Ineens is ie­der­een tegen Hem,
er wordt gekletst, geroddeld, haat gezaaid
en even later hangt die koning aan een kruis.

Meegesleept

Na­tuur­lijk had­den de meeste van die mensen
eigen­lijk niet echt iets tegen Jezus.
Maar er zijn emoties, ze wor­den meegesleept
en de lelijke praatjes
wor­den voor waar aan­ge­no­men.
En tenslotte roepen ze allemaal:
“Weg met Hem, aan het kruis met Hem”.

Zo gaat het vaak onder mensen.
Gevoelens, emoties en wat men denkt
dat iemand vindt of heeft gedaan
spelen een rol.
U hebt het mis­schien ook weleens mee­ge­maakt
dat iemand ineens lelijk naar U kijkt
en kortaf doet.
U vraagt zich af:
“Wat zou er zijn, wat heb ik misdaan?”

Een mug werd een olifant

Toen ik pastoor was
waren er twee dames
die altijd heel goed samen­werkten.
Maar één van die twee
was op straat langs de ander geko­men
en had niet gegroet.
Dat werd het begin van een conflict.
Die niet groette
werd in de ogen van de ander
een steeds af­schu­we­lijker persoon.
Tot ik het zelf maar eens ging vragen
waarom zij niet had gegroet.
Het ant­woord:
Ze was nogal in gedachten geweest
van­wege haar erns­tig zieke zus
en had die ander niet opgemerkt.
Zo maken we soms in onze gedachten
van een mug een olifant,
van een gewone mens
een lelijk monster.

Emoties

En onze emotie is soms een wild beest
dat alle kanten opgaat en ons verscheurt.
Als we geraakt zijn in onze emotie
moeten we soms echt lang wachten
alvorens we iets goeds kunnen zeggen of doen,
want ons ware, mooie zelf
is door emotie over­ge­no­men.

Beïn­vloe­ding

En mensen zijn beïn­vloed­baar,
soms wordt bewust een bepaalde indruk gewekt,
wor­den zaken een bepaalde kant opgestuurd.
In de poli­tiek gaat het er dan bij­voor­beeld om
dat alle partijen er voor hen zelf
een poli­tiek slaatje uit willen slaan.
En soms willen mensen voor zich­zelf iets bereiken
en gaan ze ie­der­een bewerken...

Zo is het leven...
Dat is voor ons herken­baar.

Van superheld tot crimineel

Het overkwam Jezus onze Heer
die in enkele dagen van superheld en grote Koning
afdaalde tot de status van meest smerige crimineel,
absoluut verwerpe­lijk.

Hoe rea­geerde Jezus?

Hoe beleefde Jezus dit zelf?
Dat kan ook voor ons een hulp zijn
wanneer we in zulke situaties verkeren.
En het zal ons allemaal weleens ooit
in enige vorm over­ko­men.

Het eerste is denk ik dat het normaal is
als zo’n situatie ons aangrijpt.
Dat overkwam Jezus ook.
In de Hof van Olijven zag Hij het voor zich
en Hij was aan doodsangst ten prooi.
Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed
die op de grond vielen.
Maar Hij wil ook niet op de beko­ring ingaan.
Hij bidt.
Daarna blijft Hij rus­tig, zegt niet zo veel.
Hij besteedt tij­dens Zijn kruis­weg
aan­dacht aan het leed van anderen,
de wenende vrouwen van Jeru­za­lem.
En aan het kruis geslagen, zei Hij:
“Vader, vergeef hun,
want zij weten niet wat ze doen”.

En wij?

Doe als Jezus.
Onze pijn, onze angst als we in problemen zijn
is heel normaal.
Bidt! Breng het bij Onze Lieve Heer!
Zeg niet te veel, hou je in.
Een harde reactie kan nieuwe schade veroor­zaken.
Doe iets goeds voor andere mensen die lij­den,
dan ga je niet zwelgen in je eigen verdriet
en bid voor wie je kwaad doen.

Dat is het voor­beeld van Jezus
op deze dag.
Laten we met Hem deze Goede Week binnen gaan
in het ver­trouwen
dat ook ons de ver­rij­ze­nis wacht.

Terug