Arsacal
button
button
button
button


KBO Noord Holland 70 jaar

Ontmoetingsdag in cultuurkoepel Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 12 mei 2022 - 309 woorden

Op 12 mei bestond KBO Noord Holland zeven­tig jaar. Dat werd gevierd met een inte­res­sante en in­spi­re­rende ont­moe­tings­dag in de cultuurkoepel op het terrein van de Wil­li­brorduss­stich­ting in Heiloo. Aan het einde van de dag was ik erbij.

De KBO was vanouds een katho­lie­ke bond voor ouderen; die signatuur is een beetje los­ge­la­ten, maar een alge­meen chris­te­lijke in­spi­ra­tie wil KBO wel behou­den naast aan­dacht voor de de band die veel leden met de katho­lie­ke kerk hebben.

Thema's

Deze dag had wel dege­lijk raak­vlakken met vraag­stukken die het geloof en religie raakten. Het alge­meen thema was Geloof en weten­schap in moderne tij­den. Dr. Elisa Garcia r.k. ethicus aan VU Medisch Centrum, sprak over Genteische ont­wik­ke­lingen: hoever mag je gaan; dr. ir. Aart Nederveen over techniek in de ge­zond­heids­zorg: zegen of vloek? . Na de lunch met muzikale be­ge­lei­ding van een kwintet van het Symofi­nisch Harmonieorkest uit Am­ster­dam, waren er work­shopmet de genoemde sprekers (Wat is de grens van gene­tische manipulatie? Wat is er gebeurd in de corona­tijd?) en Mike Ligthart over robotica en Jethro Hardeman over innovaties in de zorg.

Verbin­ding

Aan het einde van de dag heb ik een felici­ta­tie uit­ge­spro­ken met speciale aan­dacht voor de verbin­ding van de gene­ra­ties en het belang daar­van, in de lijn van paus Fran­cis­cus en de intitiatieven rond een speciale jaar­lijkse dag die daaraan is gewijd. Op 2 ok­to­ber zal daar hope­lijk bij­zon­dere aan­dacht aan kunnen wor­den besteed op en rond de Floriade in Almere.
Daarna was er een "meet and greet" met me tij­dens een receptie.

Bij de foto's

Mijn indruk was dat het een heel geslaagde en mooie dag was. Op de foto's reikt or­ga­ni­sa­tor van de dag dhr. Peter Cammaert na een dank­woord een attentie uit aan al de sprekers en work­shop­be­ge­lei­ders en wordt de heer Cammaert bedankt door de voor­zit­ter van KBO-Noord Holland. Marjon Bleeker deed de pre­sen­ta­tie van de sprekers.

Terug