Arsacal
button
button
button
button


De kerk in Sri Lanka

Bezoek van de bisschop van Galle

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 mei 2022 - 362 woorden
in gesprek met de bisschop van Galle
in gesprek met de bisschop van Galle
De kerk in Sri Lanka
De kerk in Sri Lanka

Donder­dag­mid­dag was de bis­schop van Galle in Sri Lanka op bezoek. Hij ver­telde onder meer over de moei­lijke situatie in zijn land.

Terrorisme

Bis­schop Raymond Wickrama­singhe werd begeleid door zijn se­cre­ta­ris Fr. Prasad Ruwan en de in Neder­land woo­nach­tige Anton Jeyakumar Thurayappah. Drie jaar gele­den vond met Pasen de vre­se­lijke ter­ro­ris­tische aan­slag plaats op enkele katho­lie­ke kerken, waarbij bijna drie­hon­derd slacht­of­fers vielen en vele mensen gewond raakten.

Bede­vaart

Paus Fran­cis­cus had de bis­schop­pen uit­ge­no­digd voor een speciale pelgrimage naar Rome om de aan­slag te gedenken. Met een Mis in de sint Pieter en een bezoek aan de graven van Sint Sebastianus in Rome en de heilige Antonius in Padua - de twee heiligen waaraan de kerken waren toegewijd - is de gruwe­lijke aan­slag her­dacht. Gelukkig heeft die in Sri Lanka niet geleid tot haat jegens de moslims van­wege het feit dat de aan­slag uit islami­tische hoek kwam. Daarin heeft het matigende en even­wich­tige optre­den van de kar­di­naal van Colombo een goede rol gespeeld.

Poli­tieke situatie

Nu is de situatie in Sri Lanka niet ge­mak­ke­lijk. Het land is zeer af­han­ke­lijk van de in­kom­sten van toe­risme en dat is de afgelopen Covid-jaren helemaal weg gevallen. Er is corruptie en het land ver­keert in een crisis, allerlei ele­mentaire diensten zoals de stroom­voor­zie­ning zijn onzeker gewor­den, medicijnen zijn volstrekt on­vol­doen­de be­schik­baar. Ook wordt een voedsel-crisis verwacht. Nu al kunnen de armen on­vol­doen­de voedsel kopen omdat de prijzen sterk gestegen zijn, de lonen echter niet. Het land is feite­lijk bankroet. Een nieuwe minister-presi­dent kon bij zijn aantre­den geen goed nieuws brengen... Het enige po­si­tie­ve was dat de crisis de twee bevol­kings­groepen - Tamils en Singalezen - nader tot elkaar had gebracht.

Galle

In het gebied van de bis­schop van Galle met 2,2 miljoen inwoners, is slechts 1% van de bevol­king katho­liek, de meeste mensen zijn boeddhist. Het is dus een klein bisdom. Hij heeft echter wel een klein-semi­na­rie met twaalf kan­di­da­ten en zes die nu willen binnen­gaan en enkele stu­den­ten op het groot-semi­na­rie dat zij in Colombo volgen. De kerk is druk met haar caritas-ac­ti­vi­teiten, die voor ie­der­een zijn bestemd, ongeacht gods­dienst. Dat betekent dus ook dat de bis­schop naars­tig op zoek is naar fondsen om daarbij te helpen.

Terug