Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Choennie van Suriname op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 mei 2022 - 292 woorden

Vrij­dag­mid­dag 20 mei was mgr. Karel M. Choennie op bezoek, de bis­schop van Paramaribo, die in Europa was na deelname aan een bis­schop­pen­bij­een­komst. We spraken onder meer over de situatie waarin Suriname ver­keert na de Corona-pandemie en de zorg voor het ker­ke­lijk leven.

Kader

Een van de moei­lijk­he­den is wel dat veel oplei­dingen in Suriname niet be­schik­baar zijn en mensen uit dat land gaan naar Neder­land, Amerika of andere lan­den om een oplei­ding te volgen en blijven daar dan na hun oplei­ding, waardoor veel kader ontbreekt. Ook vanuit de katho­lie­ke kerk wordt ge­pro­beerd daar iets aan te doen, bij­voor­beeld door het opzetten van oplei­dingen in eigen land.

Koloni­sa­tie

De nieuwe rege­ring heeft gelukkig goede contacten met westerse lan­den waardoor zich hope­lijk nieuwe moge­lijk­he­den zullen openen. Een gevaar is als lan­den proberen Suriname als het ware te koloniseren door het af­han­ke­lijk te maken door allerlei kost­ba­re projecten op te zetten die vaak maar bepekrt doel­ma­tig zijn.

Finan­ciële situatie

Suriname ver­keert finan­cieel in zwaar weer en moet met behulp van een IMF pro­gram­ma finan­cieel weer gezond wor­den. Dit gaat gepaard met het aanhalen van de broekriem en dat zal flink pijn gaan doen.

Suri­naamse pa­ro­chie

Ook spraken we over de Surni­naamse ge­meen­schap die bijeen komt in de O.L. Vrouwe­kerk in Am­ster­dam. Ik heb beloofd die te bezoeken en de ver­te­gen­woor­diger van die ge­meen­schap die mgr. Choennie had gebracht, gevraagd daarvoor een afspraak te maken.

Orgel

Een bij­zon­dere band met ons bisdom en onze ka­the­draal zijn de bij­zon­dere contacten voor de fondsen­wer­ving van de restuaratie van het orgel van de ka­the­draal in Paramaribo. Haar­lem, orgel­stad bij uitstek, met zijn orgelrijke ka­the­draal voelt zich bij­zon­der betrokken bij dit project.

Van harte wensen we bis­schop Choennie Gods zegen toe voor zijn bisdom en zijn land.

Terug