Arsacal
button
button
button
button


Bert Löwenthal onderscheiden met Bavopenning

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022 - 236 woorden
uitreiking van de onderscheiding
uitreiking van de onderscheiding
en van het bijbehorende document
en van het bijbehorende document
onderstreept door een attentie van rector Jeroen de Wit
onderstreept door een attentie van rector Jeroen de Wit

Op woens­dag 25 mei nam de heer Bert Löwenthal afscheid als se­cre­ta­ris van het bestuur van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Bij die gelegen­heid kreeg hij de Bavopen­ning uit­gereikt als teken van waar­de­ring voor zijn inzet, niet alleen voor het hei­lig­dom maar ook in andere besturen.

Inzet

De heer Bert Löwenthal heeft zich gedurende twee bestuurs­ter­mijnen voor het Hei­lig­dom ingezet en een belnagirjke rol gespeeld in het onwikkelen van de nieuwe visie voor het Hei­lig­dom en de implemen­ta­tie van die visie in tal van ini­tia­tie­ven en een nieuwe structuur.

Daar­naast heeft hij een belangirjke rol gespeeld in het bestuur van KSBW, van de zusters Juliaantjes en sinds kort van het Maag­denhuis. Ook voor de Stille Omgang zet de heer Löwenthal zich in. Daar­naast zijn er andere, meer in­for­mele ac­ti­vi­teiten ten dienste van de kerk die hier genoemd zou­den kunnen wor­den.

Uitrei­king

De onder­schei­ding werd uit­gereikt na een bestuurs­ver­ga­de­ring, tij­dens een fees­te­lij­ke maal­tijd, mede nog ter gelegen­heid van de hon­derd­ste bestuurs­ver­ga­de­ring. Bij die gelegen­heid werd het nieuwe bestuurslid mw. mr. Marie-Claire Pedrotti verwelkomd, die we veel zegen wensen voor haar bestuurs­pe­rio­de.

We zijn de heer Löwenthal veel dank ver­schul­digd voor de be­lang­rijke rol die hij heeft gespeeld met de daaraan verbon­den inzet en voor de taken die hij ook in de toe­komst zal blijven vervullen!

We wensen hem van harte proficiat met de onder­schei­ding.

Terug