Arsacal
button
button
button
button


Tentoonstelling Julianazusters feestelijk geopend

Tweede en vierde zaterdag steeds toegankelijk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 mei 2022 - 797 woorden
v.l.n.r. bisschop, burgemeester, Jacobine Geel, Nanine van Smorenburg
v.l.n.r. bisschop, burgemeester, Jacobine Geel, Nanine van Smorenburg
Tentoonstelling Julianazusters feestelijk geopend
de onthulling
de onthulling

Vrij­dag­mid­dag 27 mei werd in Heiloo de per­ma­nente ten­toon­stel­ling "Zorg uit han­den" over leven, werken en in­spi­ra­tie van de Julianazusters geopend door burge­mees­ter Mascha ten Bruggencate van Heiloo en mij. Jacobine Geel gaf een mooi ope­nings­woord met een intro­duc­tie in het leven en de spiri­tua­li­teit van de Julianazusters. En er waren meer sprekers... Wat is er eigen­lijk te zien?

Belang­stel­ling

De Engelen­zaal van het hei­lig­dom van Onze Lieve vrouw ter Nood was geheel gevuld met belang­stel­len­den: mensen uit de kring van de Julianazusters - van wie er nog slechts één in leven is -, uit de kring van het hei­lig­dom en de ge­meen­te Heiloo, van KNR en andere dio­ce­sane con­gre­ga­ties en allerlei andere mensen.

Sprekers

Rector Jeroen de Wit opende de mid­dag waarna Jacobine Geel het woord kreeg voor haar in­spi­re­rend woord. De bekende pro­gram­mamaakster en pre­sen­ta­tri­ce is theologe van pro­tes­tantse huize, maar ze had zich goed ingeleefd in de zusters en hun leven had haar dui­de­lijk geïnspireerd. het woord dat ik daarna heb ge­spro­ken, vindt U hier­on­der. Burge­mees­ter Mascha ten Bruggencate sprak daarna waar­de­rende woor­den voor de zusters en het hei­lig­dom, waar­van zij had ervaren dat het in Covid-tij­den en voor vluch­te­lingen uit Oekraïne meteen klaar had gestaan. Daarna open­den de burge­mees­ter en ik ge­za­men­lijk de ten­toon­stel­ling door de linten van een grote rode strik door te knippen waardoor het affiche van de ten­toon­stel­ling zicht­baar werd.
Com­mis­sa­ris van de Juliaantjes, pastoor-deken Floris Bun­scho­ten, sprak daarna een slot­woord waarin hij velen bedankte, maar bij­zon­der de maker van de ten­toon­stel­ling, pro­gram­mamana­ger Nanine van Smoren­burg aan wie hij namens de con­gre­ga­tie van de zusters bloemen overhan­digde.

De ten­toon­stel­ling

De ten­toon­stel­ling is te zien in de hoofdgang en de refter (eet­zaal) van het gas­ten­huis, dat als Juliana­kloos­ter het moe­derhuis van de zusters was. Ook de kapel was te bekijken evenals de begraaf­plaats. Tien­tal­len foto's en per­soon­lijke verhalen presen­te­ren het leven en werk van de Julianazusters. In de Engelen­zaal werd een film getoond over de zusters. En na­tuur­lijk was er ook een hapje en een drankje - dat is daar altijd goed ver­zorgd -, buiten te genieten waar tenten ston­den opge­steld.

De ten­toon­stel­ling is vanaf zater­dag 28 mei op elke tweede en vierde zater­dag van de maand geopend tussen 10.00-12.00 uur en van 14.30-17.00 uur.

Toespraak

Opening ten­toon­stel­ling Julianazusters "Zorg uit han­den"

Par­ti­cu­liere ini­tia­tie­ven

De zorg voor armen, zieken, ouderen, wezen, ge­han­di­capten en de gezins­zorg waren vroe­ger het domein van par­ti­cu­liere ini­tia­tie­ven. In de Mid­del­eeuwen tot de zes­tien­de eeuw werd die zorg voor­na­me­lijk vanuit de kloosters beoefend. Daar kwam na­tuur­lijk ver­an­de­ring in toen het katho­lie­ke geloof in ons land eind zes­tien­de eeuw werd verbo­den. Katho­lie­ken gingen onder­gronds, kloosters waren verbo­den en katho­lie­ken kon­den geen publieke ambten bekle­den. De zorg voor mensen die hulp nodig had­den, werd daarna op andere wijze voort­ge­zet en vele ini­tia­tie­ven vielen weg.

Opbloei van de zorg vanuit katho­lie­ke kring

Daar kwam ver­an­de­ring in toen het katho­lie­ke geloof weer formeel werd toe­ge­staan en in de negen­tien­de eeuw wer­den er vanuit de katho­lie­ke kerk talrijke ini­tia­tie­ven geno­men om opnieuw kloosterordes te stichten van zusters en broe­ders die de zorg voor hulp­be­hoe­ven­den op zich kon­den nemen. Dat was succes­vol. Honder­den katho­lie­ke zieken­hui­zen, wees­hui­zen, in­stel­lingen voor ge­han­di­capten, armen en ouderen verrezen. Nog rond 1960 behoor­den 50.000 Neder­lan­ders tot een klooster­ge­meen­schap, veruit de meesten van hen kloos­ter­lingen die werk­zaam waren op sociaal-maat­schap­pe­lijk gebied of in het onder­wijs. Er is veel veran­derd. Nu zijn er nog een 2700 kloos­ter­lingen en de meeste van hen zijn hoogbe­jaard. Gelukkig is er ook kloosterleven dat jonge mensen trekt en voldoende nieuw leven kent.

Juliaantjes

De zusters van de H. Juliana van Falconieri, ge­woon­lijk Julianazusters of Juliaantjes genoemd, hebben zich vooral ingezet in de gezins­zorg. Midden tussen de mensen, staken zij de han­den uit de mouwen om ge­zin­nen draaiende te hou­den. Zij deden dat vanuit een mooie, gods­diens­tige in­spi­ra­tie, bezield door idealen, met het vuur van de Geest.

Zorg uit han­den

Het is goed dat op deze plaats, het vroe­gere Moederhuis van deze zusters een mooi aan­denken is geko­men in de vorm van deze ten­toon­stel­ling “Zorg uit han­den” die hun inzet levend houdt. Hun inzet en die van zovele medezusters in andere reli­gi­euze in­sti­tu­ten heeft ons land en een zorgzame samen­le­ving méé vorm gegeven. Deze ten­toon­stel­ling is daarom ook een uiting van dank­baar­heid en erken­ning en ik spreek daarbij de hoop uit dat die velen zal in­spi­re­ren.

Zorg met in­spi­ra­tie

Geloof moet zich uiten in daden van naasten­liefde en hulpbe­toon. Zorg voor de zwakken, voor mensen die hulp behoeven, waar­on­der steeds meer vluch­te­lingen - we hebben het trieste record van 100 miljoen vluch­te­lingen we­reld­wijd gebroken -, blijft zeer nodig; mijn wens is dat die zorg mag gebeuren vanuit een mooie in­spi­ra­tie, vanuit bezieling en vanuit de over­tui­ging dat we allen de roe­ping hebben om deze wereld een beetje mooier en men­se­lijker te maken.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug