Arsacal
button
button
button
button


Gevormd worden op het Pinksterfeest...

vormselviering in Oudorp

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 juni 2022 - 180 woorden
De kerk in Oudorp
De kerk in Oudorp
Pastoor-deken Frnaklin maakt de doopkaarsen van de vormelingen klaar
Pastoor-deken Frnaklin maakt de doopkaarsen van de vormelingen klaar
Bijna een half uur voor de viering begonnen de gelovigen al binnen te stromen
Bijna een half uur voor de viering begonnen de gelovigen al binnen te stromen

Op het Pinkster­feest was ik ’s mid­dags in Oudorp om het heilig vormsel toe te dienen aan acht­tien middel­ba­re scholieren.

De Sint Lau­ren­tius­kerk in Oudorp hoort tot de Sint Dominicus­paro­chie van Alkmaar. De mooie neogothische kerk heeft helaas niet meer het oorpronke­lijk interieur. De altaren zijn ergens in de zesti­ger jaren van de vorige eeuw verdwenen. Toch is het nog steeds een mooie, sfeer­volle kerk, met een prach­tige grote tuin achter de pastorie die goed te gebruiken is voor gezellige pa­ro­chie-ac­ti­vi­teiten.

In deze kerk vond dit jaar het heilig Vormsel plaats van de kan­di­da­ten die het sacra­ment bewust hebben ont­van­gen, na een goede voor­be­rei­ding. Liesbeth van Gool die ook op andere terreinen actief is (bijv. project "Houvast op school") tekende voor de voor­be­rei­ding, samen met de pries­ters van de pa­ro­chie, kape­laan Antonio Tocco en pastoor-deken Franklin Brighita. De vie­ring werd muzikaal opge­luis­terd door drie jon­ge­ren met mooie en bete­ke­nis­volle lie­de­ren.

Van harte wens ik deze jon­ge­ren proficiat met hun heilig vormsel en Gods zegen over hun ver­dere levensweg. Moge de heilige Geest hen daarbij lei­den op mooie, goede paden...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug