Arsacal
button
button
button
button


Met een limousine naar je vormsel.....

Feestelijke viering in Duivendrecht

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 juni 2022 - 227 woorden

Op tweede Pinkster­dag was het feest in de Sint Urbanus­kerk in Dui­ven­drecht. Hoe groot het feest was, kon je niet alleen zien aan de erebogen in de kerk en de prach­tige, verlengde limousine die al vroeg voor de deur van de Urbanus stond...

Fees­te­lijk

De vijf­tien vor­me­lin­gen zagen er fees­te­lijk uit en waren goed voor­be­reid door pater Yan Asa SVD en de catecheten (op de foto met de pries­ters en catecheten ontbreekt alleen Charles Lake). Zij hebben de vie­ring met veel be­trok­ken­heid gevolgd en hun doop­be­lof­ten vernieuwd en uit­ge­spro­ken en hun geloof bele­den. Ook ver­der was de litugie goed ver­zorgd: Het Hagunnan­koor uit Diemen ver­zorgde de zang met bete­ke­nis­volle lie­de­ren. En er waren dus vor­me­lin­gen die met die prach­tige limousine waren geko­men en de vor­me­lin­gen kwamen de kerk binnen door de erebogen die over het mid­denpad waren opge­steld. Het is ook niet niks als je de gave van de heilige Geest ont­vangt!

Thuis komen

Het is voor mij altijd bij­zon­der om in de Sint Urbanus­kerk te komen, niet alleen omdat het een mooie ge­meen­schap is, maar ook omdat ik er in de laatste jaren van pastoor Laan al kwam wanneer som­mi­ge grote vie­rin­gen hem te veel wer­den en ik er later vijf jaar admini­strator was en er vaak kwam om te assis­te­ren.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen, hun familie, de catecheten, de pries­ters en de pa­ro­chie!

Terug