Arsacal
button
button
button
button


Totaal vernieuwde Filippijnse ambassade ingewijd

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 juni 2022 - 259 woorden

Dins­dag­mid­dag 7 juni werd de 124e ver­jaar­dag van de onaf­han­ke­lijk­heid van de Filippijnen her­dacht in de ambassade in Den Haag. Bij die gelegen­heid werd de volle­dig gereno­veerde ambassade-kanselarij geopend en inge­ze­gend.

Chancery

Am­bas­sa­deur J. Eduardo Malaya had ik eer­der ontmoet bij fees­te­lij­ke dagen van de actieve Filippijnse ge­meen­schap in ons bisdom. Van­wege m'n be­trok­ken­heid bij die ge­meen­schap had de am­bas­sa­deur me uit­ge­no­digd de geheel vernieuwde kanselarij van de ambassade (Chancery of the Embassy) - waar de ont­vangst­ruim­ten en de kantoren zich bevin­den - mee te openen en in te zegenen. Ook pastoor Ruben Torres en pastoor Eric Fennis waren erbij aanwe­zig.

De ope­ning

De ope­ning hebben we verricht door het doorknippen van een lint voor de ingang van de ambassade en de ont­hul­ling van een plaquette. Daarna volgde de inze­ge­ning: na de lezing en de gebe­den werd ik door de am­bas­sa­deur rondgeleid door alle ver­trek­ken om die te zegenen.

Diplo­ma­tieke receptie

Na dit gedeelte met een beperkter gezel­schap, stroomde de ambassade vol voor een diplo­ma­tieke receptie waar ik de gelegen­heid had vele am­bas­sa­deurs en ver­te­gen­woor­digers bij inter­na­tio­nale organi­sa­ties te ont­moe­ten. Van­wege de vele mi­gran­ten­ge­meen­schappen in ons bisdom, was het goed om kennis te maken met de diplo­ma­tieke ver­te­gen­woor­digers van de lan­den waaruit zovele van onze gelo­vi­gen voort­ko­men.

Proficiat!

De kanselarij is fraai gereno­veerd met een achtertuin die even­eens be­schik­baar voor ont­vangsten. Het monu­mentale pand aan de Laan Copes van Cattenburch ligt bovendien op een prach­tige locatie, dicht bij het Vredespaleis.

Van harte felici­teer ik de Am­bas­sa­deur, zijn mede­wer­kers en de Filippijnse ge­meen­schap met de Onaf­han­ke­lijk­heids­dag en de prach­tig gereno­veerde ambassade!

Terug