Arsacal
button
button
button
button


'Receive the holy Spirit'

Vormsel in de Engelse gemeenschap

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 juni 2022 - 284 woorden

Zater­dag­avond 16 juni was het heilig vormsel in de Engelse ge­meen­schap van de H. Vitus­kerk in Hilversum. Zeven­tien jon­ge­ren ont­vingen dit Sacra­ment van de heilige Geest, een acht­tien­de jon­gere en een catecheet moesten ervaren dat het Corona-virus niet weg is...

De vie­ring

De vie­ring was heel goed voor­be­reid. Pastoor-deken Jules Dresmé en het voor­be­rei­dings­team Deepti Jose, Janice Huijsman en Princil Skariah ston­den daar borg voor. Het fraaie li­tur­gie­boekje was tege­lijk een mooi her­in­ne­ringsalbum want het was verlucht met een heel aantal foto's van de voor­be­rei­ding. Een zang­groep luisterde de vie­ring op met goedgekozen lie­de­ren en ook de acolieten van de Vitus ston­den paraat. Helaas dus was een lid van het cateche­tisch team en één van de vor­me­lin­gen ziek gewor­den door het Corona-virus. De jon­ge­ren waren middel­ba­re scholieren en ze maakten de indruk bewust werk te hebben gemaakt van een goede voor­be­rei­ding, die van­wege de Corona-perikelen niet altijd even ge­mak­ke­lijk te or­ga­ni­se­ren was geweest.

De Engelse ge­meen­schap

De Engelse ge­meen­schap in de Vitus is de laatste jaren flink gegroeid, tot vreugde van de pastoor die er zeer bij betrokken is. De mensen die daarbij betrokken zijn komen uit allerlei ver­schil­lende lan­den als expats en ver­schil­lende van hen zijn al een heel aantal jaren in ons land. Ik sprak mensen uit India, Polen, Ierland en ook ge­zin­nen waar één van de ouders van Neder­landse afkomst was.

Zilveren feest

Father Jules Dresmé heeft pas zijn vijfen­twin­tig jarig pries­ter­feest gevierd, waar door de pa­ro­chie veel aan­dacht aan is gegeven. Het is een mooi feest gewor­den. Die mooie vie­ring loopt nog een beetje door...

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen en hun families, de catecheten en de pastoor met dit mooie en fees­te­lij­ke gebeuren!

Terug