Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in De Weere

Vormelingen uit Obdam, Hoogwoud en De Weere

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 juni 2022 - 294 woorden
gebedsarmbandjes rond de verbeelding van de H. Geest
gebedsarmbandjes rond de verbeelding van de H. Geest
het pastorale team
het pastorale team
De bouwstenen: werken van barmhartigheid
De bouwstenen: werken van barmhartigheid

Vrij­dag­avond 17 juni was de vormsel­vie­ring in De Weere. Elf vor­me­lin­gen ont­vingen het sacara­ment in een fees­te­lij­ke vie­ring. Het zie­ken­huis had een skelet be­schik­baar gesteld, want - zo leg­den de vor­me­lin­gen uit -: wij vormen allen tezamen één lichaam en het is be­lang­rijk verbon­den te blijven met elkaar én met God. Zijn Geest woont in ons.

Aanwe­zig

Bij de gebeds­vie­ring waren de pries­ters Bert Glorie en Álvaro Rodriguez Lucque aanwe­zig, evenals pastoor werker Annemarie van Straaten die het vormsel­pro­ject had geleid, Het koor "Tight formation" ver­zorgde de fees­te­lij­ke zang.

Connected

Voor in de kerk ston­den bouw­ste­nen met de werken van barm­har­tig­heid, die in het vormsel­pro­ject een bij­zon­dere rol had­den gespeeld. "We are alle connected" stond op de voor­kant van het li­tur­gie­boekje en dat gaat om de verbin­ding met elkaar als ge­meen­schap, met andere mensen in naasten­liefde, werken van barm­har­tig­heid en met de bron: de lei­ding en de gaven van de heilige Geest, die ons in het vormsel wordt gegeven om in woord en daad te getuigen van ons christen-zijn. Voor in de kerk stond ook de doos met de brieven die de kin­de­ren aan God had­den ge­schre­ven. Aan het einde van de vie­ring heb ik dan ook "gebedsarm­bandjes" gezegend (foto), kleine rozen­kransjes, die de vor­me­lin­gen had­den gemaakt. Aan het einde van de vie­ring zongen de vor­me­lin­gen samen een lied, begeleid door pastoor Álvaro. Dat ging heel goed, alsof zij al jaren een koor vorm­den!

Werk­groep

Twee leden van de vormsel­werk­groep namen afscheid na vele jaren inzet en aan het eind van de vie­ring werd dan ook een oproep gedaan om het team te komen ver­ster­ken.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen met de dag van hun vormsel en we bid­den dat de Geest hen moge lei­den op goede, mooie wegen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug