Arsacal
button
button
button
button


De twaalfjarige Jezus

Onbevlekt hart van Maria en vormsels in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 juni 2022 - 314 woorden
de kapel
de kapel
versiering van de banken
versiering van de banken
zr. M. Fidei kondigt de cadeautjes voor de vormelingen aan
zr. M. Fidei kondigt de cadeautjes voor de vormelingen aan

In de kapel van het Juliana­kloos­ter van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo heb ik de ge­dach­te­nis van het On­be­vlekt Hart van Maria gevierd met het heilige vormsel van vier vor­me­lin­gen.

Adelbert

Op deze dag werd ook het feest van de heilige Adelbert gevierd en er zou­den dus ook bij­zon­dere redenen voor zijn geweest om dat niet achterwege te laten: het is dit jaar 1100 jaar gele­den dat het reli­gi­euze leven in Egmond begon toen het gragf van Adelbert werd ver­plaatst van de Adel­ber­tusakker naar een reli­gi­euze ge­meen­schap. De relieken van de heilige zijn nu in de abdij van Egmond. Ook voor dit feest zal zeker bij­zon­dere aan­dacht zijn op de Adel­ber­tusakker en in de abdij. Onder andere mgr. Ad van Luyn sdb heeft daar een pontificale Eucha­ris­tie gevierd.

Twaalf jaar

De vie­ring in de kapel van Heiloo was mooi ver­zorgd en de kin­de­ren waren door de zorgen van de zusters van het mens­ge­wor­den Woord goed voor­be­reid. Het evan­ge­lie nodigde ons uit om stil te staan bij de twaalf­ja­rige Jezus, ongeveer dezelfde leef­tijd als de vor­me­lin­gen hebben. Jezus gaat tegen de ver­wach­tingen van de mensen in, ook die van zijn ouders, om bij de dingen van Zijn Vader te zijn. De vor­me­lin­gen heb ik toegewenst dat ook zij, onder de lei­ding van de heilige Geest, goede keuzes zullen maken, ook al moeten ze daarvoor weleens ingaan tegen de ver­wach­tingen die mensen van hen hebben.

De kapel was versierd met aan iedere bank een bloem­ver­sie­ring in de kleuren van de H. Geest. Na afloop kregen de vor­me­lin­gen een fraaie oor­konde, die door één van de zusters was ont­wor­pen.

Voor één van de vor­me­lin­gen was het dubbel feest: die deed deze dag ook haar eerste heilige communie.

Van harte wensen we de vor­me­lin­gen Gods zegen toe over hun ver­dere levensweg, dat de H. Geest hen moge lei­den en vormen!

Terug