Arsacal
button
button
button
button


Pater Leo Elders zestig jaar priester, nog altijd actief

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 februari 2013 - 176 woorden
's avonds in de tuinzaal van het seminarie
's avonds in de tuinzaal van het seminarie

Op don­der­dag 21 februari werd in het semi­na­rie De Tilten­berg het zes­tig­ja­rig pries­ter­jubi­leum van prof. dr. Leo Elders s.v.d. gevierd, 's morgens met de heilige Mis en 's avonds in de nieuwe tuin­zaal van het semi­na­rie. 's Avonds was ik ook aanwe­zig om pater Elders te kunnen fe­li­ci­te­ren.

De Westfriese filo­so­fie-docent (zijn vader was burge­mees­ter van Enkhuizen) is nog altijd zeer actief en doceert aan ver­schil­lende uni­ver­si­teiten en semi­na­ries, tot in Latijns Amerika, en is een vrucht­baar auteur. Zo is onlangs van zijn hand weer een geheel herziene inlei­ding op het leven en het denken van Thomas van Aquino ver­sche­nen.

Het boek, dat in een andere opzet in 1992 verscheen, is nu her­schre­ven en aan­ge­vuld volgens de nieuwste inzichten over Thomas. Het gehele denken van Thomas komt er syste­ma­tisch aan bod: zijn werk op exege­tisch, theo­lo­gisch en filo­so­fisch gebied wor­den behandeld. Het boek is ver­sche­nen uit­ge­ve­rij Parthenon, waar onlangs ook een uitgave van De Tilten­berg en het Thomas-instituut met de vertaling van Thomas'com­men­taar op de ge­loofs­be­lij­de­niswerd ge­pu­bli­ceerd.

Van harte fe­li­ci­te­ren we pater Elders met dit jubileum!

Terug