Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Joannes de Doperparochie Hoofddorp

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 juli 2022 - 247 woorden

Zondag 3 juli was de vormsel­vie­ring in Hoofd­dorp voor een achttal jon­ge­ren uit Hoof­dorp en Nieuw Vennep die het twee­ja­rig traject van vormselvoor­be­rei­ding had­den af­ge­slo­ten. Na­tuur­lijk was Corona-tijd niet de ge­mak­ke­lijkste periode voor zo'n voor­be­rei­ding, maar nu was het toch zover dat de fees­te­lij­ke vie­ring kon plaats vin­den.

Actieve pa­ro­chie

Aan alles is te zien dat Hoofd­dorp een actieve, missio­naire pa­ro­chie is: wel­komst­team, vormsel­be­ge­lei­ders, kosters, streamers, alles is goed gere­geld. Kijk ook maar eens op de web­si­te van deze pa­ro­chie! De ingang van de kerk was versierd met rode ballonen en voorin de kerk lagen bouw­ste­nen met de gaven van de heilige Geest (zie foto's).

SVD

Pries­ters van de SVD (Societas Verbi Divini) werken in de pa­ro­chie, met name de paters Eko Manek en Albert Toppo die con­ce­le­breer­den (zie foto).

Vor­me­lin­gen

De vor­me­lin­gen waren veer­tien of vijf­tien jaar oud en had­den dus een lan­gere tijd van voor­be­rei­ding gehad. Daar kwam de Corona-periode bij, dat zal er toe hebben bij­ge­dragen dat de groep niet zo groot was (maar wel ge­mo­ti­veerd!).

Ont­moe­ting

Na afloop van de vie­ring was er een ont­moe­ting in het pa­ro­chiehuis, waar veel mensen gebruik van maakten. Na de foto-sessie met de vor­me­lin­gen ben ik er ook nog even naar toe geweest, al moest ik tij­dig ver­trek­ken van­wege de vie­ring ’s mid­dags in de Apostel­kerk.

De H. Mis is nog te zien op de live-stream van de pa­ro­chie: Vormsel­vie­ring - zon­dag 3 juli 2022 - YouTube

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen en hun families en de pa­ro­chie!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug