Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij de familievakantieweek van de St. Agneskerk

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 juli 2022 - 324 woorden

Zondag­avond 24 juli bracht ik een bezoek aan de familie­va­kan­tieweek van de Am­ster­damse Sint Agnes­kerk (H. Jozef­paro­chie) waar de heilige Mis in de Tri­den­tijnse vorm wordt gevierd. Ge­zin­nen met kin­de­ren hebben daar een heer­lijke en gezellige week mét reli­gi­euze in­spi­ra­tie.

Se­mi­na­risten

Kape­laan pater Peter Hagenbeek begeleidt het kamp dat in Bant op een vakantie­park plaats­vindt waar de meer dan vijf­tig kin­de­ren een prima tijd hebben; deze avond was pastoor pater Martin Knudsen ook aanwe­zig, terwijl vijf se­mi­na­risten van de Petrus­broe­der­schap hielpen evenals pater Daniel Bruckwil­der die pas tot pries­ter is gewijd en in Am­ster­dam een eerste H. Mis heeft opgedragen. Één van de se­mi­na­risten is uit de St. Agnes­kerk afkoms­tig, maar ver­schil­lende anderen bleken de Neder­landse taal ook wel mach­tig, omdat ze van net over de grens waren (Elten, Kleef) of een Neder­landse vader had­den.

Barbecue

Ik was er voor de barbecue maal­tijd, waar ook mgr. Ron van den Hout bij aanwe­zig was (Bant ligt in de Noor­doostpol­der, wat onder het bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den valt). Het was een gelegen­heid om velen te kunnen ont­moe­ten en met veel families te kunnen spreken. Na een korte rond­lei­ding over het geschikte terrein (met zwemvijver) heb ik in de kapel deel­ge­no­men aan het bid­den en zingen van de completen, de ker­ke­lijke dag­slui­ting. Behalve de pries­ters en de se­mi­na­risten namen ook heel wat anderen daaraan deel, maar voor veel ouders is de tijd van de completen ook de tijd dat ze de kin­de­ren gaan klaarmaken voor de nacht. Ie­der­een kon zo z'n pro­gram­ma ook een beetje zelf invullen.

Kapel

Tijdens het kamp is een door vrij­wil­li­gers ingerichte kapel in gebruik voor de H. Mis en de gebe­den waaraan men kan deel­ne­men. Dat was prach­tig gedaan met een mooi altaar en ta­ber­na­kel. Iedere dag zijn er H. Missen tij­dens het kamp, op maan­dag waren dat er zelfs drie, de andere dagen meestal twee op ver­schil­lende tij­den zodat ouders elkaar kon­den afwisselen of de meest geschikte tijd kon­den uitzoeken.

Terug