Arsacal
button
button
button
button


Een bezoek aan Juliana van Norwich....

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 augustus 2022 - 494 woorden

Op een korte vakantie in Cambridge heb ik ook Norwich bezocht, een stad met twee mooie ka­the­dralen: de katho­lie­ke en de mid­del­eeuwse Angli­caanse. In die stad bevindt zich ook het hei­lig­dom van Juliana van Norwich. Een heilige kluizenares en een opzien­ba­rende vrouw.

Hazelnoot

In het kerkje, in han­den van Anglo-catholics - Anglicanen die dicht bij het katho­lie­ke geloof staan - lag bij de ingang van de aan de kerk verbon­den kluis van Juliana een schaal met hazelnoten. De bezoeker mag er een van nemen, want die hazelnoten ver­wij­zen naar een woord van Juliana over een visieon dat haar ten deel viel en dat een diep ver­trouwen uitdrukt: “In het visioen toonde Hij (God) me iets kleins, van de grootte van een hazelnoot, en het was rond als een bal. Ik keek ernaar met het oog van mijn begrip en dacht: ‘Wat kan dit zijn?’ En daar werd in 't alge­meen zo op geant­woord: ‘Dit is alles wat is gemaakt’. Ik vroeg me af hoe dit zou zou kunnen blijven bestaan, want het leek me dat het plot­se­ling in het niets zou kunnen verzinken, zo klein was het. En naar mijn begrip kreeg ik als ant­woord: ‘Het blijft bestaan en zal altijd blijven bestaan, omdat God het liefheeft’”.

Paus Bene­dic­tus

Paus Bene­dic­tus heeft na zijn bezoek aan het Verneigd Ko­nink­rijk een au­diën­tie-toe­spraak aan haar gewijd, waar­van ik een deel hier­on­der weergeeft. De gehele toe­spraak is te lezen op:

“Juliana van Norwich heeft de kern­bood­schap voor het gees­te­lijk leven begrepen: God is liefde en alleen als men zich voor die liefde openstelt, helemaal en met volle­dig ver­trouwen, en als zij de enige gids van ons leven mag zijn, wordt alles omge­vormd, vindt men de ware vrede en ware vreugde en is men in staat ze rond zich te ver­sprei­den.

Indien wij ons aan God over­ge­ven, aan Zijn immense liefde, dan zullen wij in de zuiverste en diepste verlangens van ons hart nooit ont­goo­cheld wor­den. ‘En alles zal goed gaan’, ‘alles dient voor het goede’: dat is de uit­ein­delijke bood­schap die Juliana van Norwich ons doorgeeft en die ook ik u vandaag aanbied.”

Aldus paus Bene­dic­tus XVI.

Anglo Catholics

De Church of England - de Angli­caanse ge­meen­schap - kent stro­mingen die elkaar zowel inhou­de­lijk als qua vorm lijken uit te sluiten. Zowel in Norwich als in Cambridge bezocht ik Anglo-katho­lie­ke kerken die in alles op katho­lie­ke kerken leken: pries­ters in katho­lie­ke togen met sjerp die een Lof vier­den met uit­stel­ling van het Aller­hei­ligste en sacra­men­tele zegen en alle katho­lie­ke rubrieken onderhiel­den, zeer uit­druk­ke­lijk katho­liek preekten, in kerken met wij­wa­ter en kruis­weg en katho­lie­ke heiligen van na de re­for­ma­tie. Ik stond er toch nog wel van te kijken! Maar ook zag ik een kerk die helemaal in regenboogkleuren was uitgedost, van binnen en van buiten, met navenante bood­schappen... Inder­daad een veel­kleu­rige wereld die Church of England!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug