Arsacal
button
button
button
button


Sint Bonifatiusinstituut opent nieuw studiejaar

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 3 september 2022 - 862 woorden

Op zater­dag 3 sep­tem­ber hebben we het nieuwe studie­jaar van het Sint Boni­fa­tiusinstiuut geopend, het Hoger instituut voor gods­dienstwete­schappen, dat een theo­lo­gie­oplei­ding-op-maat aanbiedt.. Hoeveel nieuwe stu­den­ten zijn er? Dat is nog moei­lijk te zeggen, omdat de aanmel­dingen nog lopen. Aanmel­den kan dus nog wel...

De oplei­ding vindt groten­deels op zater­da­gen plaats; wie de ‘major’ vorm doet en ook wil gaan voor het Bac­ca­lau­reaatsdiploma van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, moet daar­naast rekenen op enkele studieblokken door het jaar.

Alle in­for­ma­tie over het Instituut is te vin­den op de web­si­te: St. Boni­fa­tius Instituut. De on­der­lin­ge sfeer is alleen te proeven door mee te doen. Wie in­for­ma­tie zoekt of vragen heeft, kan contact opnemen met de studie­lei­der drs. Diederik Wienen: dwienen@tilten­berg.org

Het adres is: Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius • Zil­ker­duin­weg 375 • 2114 AM Vo­ge­len­zang • 0252 - 345 345

Ik was op deze eerste dag aanwe­zig voor de Eucha­ris­tie­vie­ring waarin we stil ston­den bij paus Gregorius de Grote die opperher­der was in een inge­wik­kelde, moei­lijke tijd maar die bij­voor­beeld ook mis­sio­na­rissen nar Engeland heeft gestuurd waaruit weer geloofs­ver­kon­di­gers voor onze streken zijn voort­ge­ko­men. De homilie van de Mis vindt U hier­on­der (bij het evan­ge­lie van de dag Lc. 6, 1-5).

Daarna be­gon­nen de colleges waar­van ik er ook twee heb gegeven. De stu­den­ten eten ge­za­men­lijk een (heer­lijk) mid­dagmaal en dat en de pauzes tussen de colleges geeft ook de nodige moge­lijk­he­den tot onderling contact. In de loop van de mid­dag wor­den de Vespers ge­za­men­lijk gebe­den. Tijdens de studie­dag is de spi­ri­tu­aal aanwe­zig en is een gesprek met hem moge­lijk. Zo biedt het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut een goede mix van studie, gebed, gees­te­lij­ke vor­ming en on­der­lin­ge contacten.

homilie

DE HEER VAN JOUW SABBAT

Aren plukken

Jezus liep op een sabbat door de korenvel­den.
Dat zal binnen de sabbats­af­stand zijn geweest
want de Fari­zeeën die er zo kri­tisch naar kijken
hebben het niet over het feit
dat Jezus en Zijn leer­lin­gen daar lopen,
het was vermoe­de­lijk dus niet te ver of zo
in ver­band met de voorge­schre­ven maximale sabbats­af­stand;
het gaat om het aren plukken.

Een eerste ant­woord

Op de kri­tiek die zij hebben op het feit
dat de leer­lin­gen korenaren plukken,
die ze met hun han­den uitwrijven,
is het ant­woord tweele­dig:
de ver­wij­zing naar David maakt dui­de­lijk
dat er nood­si­tua­ties kunnen bestaan
waarin je een wet niet hoeft te onder­hou­den.
Als je thuis een zieke moet ver­zorgen,
geldt de ver­plich­ting
om op zon­dag de Eucha­ris­tie mee te vieren
niet voor jou.

Ontslagen

Er zijn situaties
waarin je je normale ver­plich­tingen
niet kunt vol­bren­gen,
waarin je je daar ont­slagen van mag achten,
zoals we in de Corona-periode hebben mee­ge­maakt,
toen we allerlei zaken
die we normaal ge­spro­ken moesten doen,
die tot onze plicht behoor­den,
toch niet kon­den doen:
naar kantoor gaan, je ouders bezoeken,,
naar de kerk gaan enzo­voorts.
Soms mogen we ons dus ont­slagen weten
van een ver­plich­ting.
Dat laat ons zien dat de geest
waar­mee we de dingen doen
en onze in­stel­ling,
uit­ein­delijk nog be­lang­rijker zijn
dan of we al onze dingen en dingetjes
in feite hebben kunnen doen.
We wor­den niet heilig
door de opeenstapeling van goede werken,
maar door de dienende, gelo­vi­ge,
liefde­volle en trouwe manier
waarop we in het leven staan
en we die goede werken hebben gedaan.

Een ant­woord op een ander niveau

Daarna gaat Jezus naar een volgend niveau:
bij wie ligt de in­ter­pre­ta­tie van de wet,
wie bepaalt er uit­ein­delijk
wat je wel of niet moet doen,
aan wie moet je verantwoor­ding afleggen?
Dat is er uit­ein­delijk maar één:
dat is de Heer, dat is God zelf.
Dus doe wat je doet met een zuiver geweten.
Een zuiver geweten is een geweten
dat de wil van God zoekt,
zoals Maria, zoals de profeten en de heiligen
dat hebben gedaan:
“Heer, wat wilt U dat ik doe?
U bent de Heer van mijn sabbat”.
De sabbat was voor de Joden de dag van de Heer,
omdat zij Christus’ ver­rij­ze­nis nog niet ken­den
en dus de zon­dag nog niet vier­den.

Komt het van God?

Wat maakt onze dag
tot een dag van de Heer?

Dat je God centraal wilt stellen,
dat je Hem wilt leren kennen
en wilt vol­bren­gen wat Hij van je vraagt.

Hoe weet je dat?
We kunnen het ervaren en merken
wanneer we leven in ver­bon­den­heid met God
en merken dat iets ons dichter bij Hem brengt:
als ik dit of dat doe, zeg, wil
maakt me dat blij en geeft het me vrede,
met een vrede en vreugde
die van de Heer komen.

We kunnen ons daarin wel vrij ge­mak­ke­lijk
voor de gek hou­den:
God zal wel willen
wat ik bij­zon­der pret­tig vind.
We ervaren nu eenmaal
een sterke drang in die rich­ting.
Maar het is ook niet zo
dat God alleen voor je wil
wat je als zwaar en pijn­lijk ervaart,
al kan er in de levensweg
die Hij je wil laten gaan
ook best wel een beetje kruis zitten.

Vorming en oplei­ding

Hier spelen de vor­ming en oplei­ding een rol.
Leer je geloof kennen,
ga een weg van gees­te­lijk vor­ming en groei.
Daardoor wordt je onder­schei­dings­ver­mo­gen verdiept.
Zo wordt Hij
de Heer van je sabbat.

En daarom ben ik blij
dat jullie geko­men zijn
om dit studie­jaar van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut te beginnen.
Ik wens jullie alle zegen voor de studie en vor­ming,
dat die veel mogen betekenen
voor jullie weg met God.

Terug