Arsacal
button
button
button
button


Maria: standvastig en vertrouwend stond zij daar...

Admissio Patrick Gunther

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 15 september 2022 - 333 woorden

Op 15 sep­tem­ber, ge­dach­te­nis van Onze Lieve Vrouw van Smarten, is Patrick Gunther opgeno­men onder de diaken­kan­di­da­ten, de ‘Admissio’. We vier­den de Eucha­ris­tie met de diaken­kan­di­da­ten en enkele bij­zon­der met Patrick verbon­den mensen.

Vica­ris Gerard Bruggink, verant­woor­de­lijke voor de diaken­oplei­ding, samen met rector Luc Georges, con­ce­le­breerde en riep de kan­di­daat op naar voren te komen.

Homilie

In de homilie heb ik gezegd dat je de admissio een klein beetje kunt ver­ge­lij­ken met de verlo­ving: het is nog niet de­fi­ni­tief, maar de kan­di­daat geeft aan zich te willen voor­be­rei­den op de diaken­wij­ding en de kerk spreekt haar ver­trouwen uit in de opgang daar naar toe, zoals die tot dan is verlopen.

Stabiel en standvas­tig

Maria stond onder het kruis van haar Zoon en leed met Hem mee. Zij had niet kunnen weten wat er op haar weg zou komen toen zij haar “ja” sprak op de bood­schap van de engel: “Mij geschiede naar uw woord”. De rit naar Beth­le­hem, hoogzwan­ger, de vlucht naar Egypte onder de drei­ging van de kin­dermoord, de verwer­ping van haar Zoon en diens dood als een crimineel: alles moet haar diep geraakt hebben. Toch bleef zij stabiel en standvas­tig verbon­den met de zen­ding van haar Zoon tot onde rhet kruis.

Voor­beeld en voor­spraak

Maria is voor ons een groot voor­beeld en een voor­spraak: ook wij weten niet wat ons morgen zal over­ko­men aan vreugde of aan leed. De Heer belooft ons niet dat ons alleen geluk ten deel zal vallen als we bij­voor­beeld maar goed bid­den. Nee, Hij zegt ons dat we een kruis moeten opnemen! Laten we daarom op deze dag door Maria God vragen dat wij zo stabiel en standvas­tig mogen zijn als Maria in de roe­ping die ons is toe­ver­trouwd.

Voor­ne­men

Patrick Gunther komt uit Hoofd­dorp, zijn zoon diende de Mis. Na de preek sprak Patrick de intenties uit om zich te vormen voor het diaconaat en werd dit voor­ne­men door de bis­schop gezegend. Die zegen wens ik hem van harte toe!

Terug