Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van mgr. Dick Verbakel...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 september 2022 - 313 woorden
afscheid van mgr. dr. Dick Verbakel
afscheid van mgr. dr. Dick Verbakel

Vrij­dag­avond 16 sep­tem­ber was ik in de Maria van Jesse­kerk van de Sint Ursula­paro­chie voor de avond­wake voor de overle­den pastoor en oud-vica­ris-generaal, mgr. Dick Verbakel.

Avond­wake

De mooi ver­zorgde avond­wake werd geleid door het pas­to­rale team: pa­ro­chievica­ris Eli Stok, diaken Melchior Kerklaan en pas­to­raal werker José de Boer. Delen van de vie­ring waren in het Engels omdat de maria van Jesse kerk ook een groeiende inter­na­tio­nale Engelse ge­meen­schap her­bergt. Het koor Deo Sacrum verleende mede­wer­king maar ook het koor van de Engelse ge­meen­schap St. Ursula choir.

Aanwe­zige gelo­vi­gen

De kerk was vrijwel vol met pa­ro­chi­anen en andere belang­stel­len­den om afscheid te nemen van een geliefd pries­ter. Na afloop van de avond­wake werd een erehaag gevormd langs de weg voor de kerk - de Burgwal - als eerbe­toon aan mgr. Dick Verbakel. Het is voor de parchie een groot verlies de pastoor op 68 jarige leef­tijd te moeten missen.

Onder de aanwe­zigen was de burge­mees­ter van Delft, mw. Marja van Bijster­veldt met haar echt­ge­noot, en emeritus bis­schop Bär die de over­le­de­ne tot pries­ter had gewijd.

Her­in­ne­ringen

Ik bewaar goede her­in­ne­ringen aan oud-vica­ris Verbakel die al vica­ris-generaal was toen ik als pries­ter van het bisdom Rotter­dam werk­zaam was. De laatste jaren ontmoetten we elkaar in Cura Migratorum, een orgaan van de bis­dom­men Rotter­dam en Haar­lem en het aarts­bis­dom Utrecht voor de (pas­to­rale) zorg voor mi­gran­ten­ge­meen­schappen. Het is bij­zon­der dat juist op de dag van zijn uit­vaart - zater­dag 17 sep­tem­ber - een ont­moe­ting was gepland van mi­gran­ten­ge­meen­schappen in Am­ster­dam. Mijn eerste ont­moe­ting met Dick Verbakel was in 1972 in een roe­pingen­groepje dat bijeenkwam in... Delft.

In vrede...

Zater­dag 17 sep­tem­ber wordt mgr. Dick Verbakel na een pontificale uit­vaart­mis in de ka­the­draal van Rotter­dam begraven in het arcadegraf van de begraaf­plaats Sint Lau­ren­tius te Rotter­dam.

Moge hij in vrede rusten, moge de Heer hem rijke­lijk belonen voor al zijn goede werk, moge hij Gods barm­har­tig­heid deelach­tig wor­den.

Terug