Arsacal
button
button
button
button


Caritas op de kaart!

Inspiratiedag caritas in Diocesaan Centrum Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 september 2022 - 613 woorden
Corine van der Loos, stafmedewerker Caritas
Corine van der Loos, stafmedewerker Caritas
Caritas op de kaart!
Vicaris Putter, Daan Savert en Gerard Moorman luisteren naar de woorden van Corine van der Loos
Vicaris Putter, Daan Savert en Gerard Moorman luisteren naar de woorden van Corine van der Loos

Zater­dag 17 sep­tem­ber was de In­spi­ra­tie­dag Caritas in Heiloo, waarvoor bij­zon­der de PCI’s (Parochiële caritas in­stel­lingen) waren uit­ge­no­digd. Het was voor het eerst weer dat deze dag sinds de Corona-pandemie kon wor­den gehou­den. Noden zijn er genoeg: de toe­ne­mende armoede in onze samen­le­ving, de mi­gran­ten en vluch­te­lingen­cri­sis, de stikstof­cri­sis en de zorg voor klimaat en milieu... Maar hoe krijgen we Caritas meer op de kaart?

Hildegard von Bingen

De dag begon met de Eucha­ris­tie­vie­ring waarin ik stil stond bij het leven van de heilige kerklerares Hildegard von Bingen die sinds kort op de algemene heiligenkalen­der is geplaatst en door paus Bene­dic­tus XVI als heilige is beves­tigd en tot kerklerares is uit­ge­roe­pen. Hildegard was een zeer veelzij­dige vrouw: theo­lo­gisch geschoold, mys­tiek begaafd, com­po­niste, weten­schapper, een vrouw met een grote aan­dacht voor na­tuur­lijke genees­wij­zen en de natuur. Zeker een goede patrones voor alle ini­tia­tie­ven die in het kader van Laudato Si’ wor­den geno­men!

Zaaien

De parabel van de zaaier riep ons in het evan­ge­lie op het goede zaad te zaaien en dat goede zaad - de ver­kon­di­ging van het woord van God - zaaien we niet alleen door woor­den maar door alles wat we doen en door heel ons wezen, daarover ging het in de homilie. De eerste lezing van deze dag onder­streepte dat: ons men­se­lijk bestaan is als zaad dat zich geeft, het wordt gezaaid in ver­gan­ke­lijk­heid; maar wie zich geeft en sterft als de graan­kor­rel zal verrijzen in on­ver­gan­ke­lijk­heid! Een mooie aanspo­ring van de apostel Paulus en van de Heer zelf om ons zelf te geven in dienst van de caritas waardoor we de barm­har­tige liefde van God concreet en zicht­baar maken. caritas is wezen­lijk voor de Kerk!

Ef­fec­tievere com­mu­ni­ca­tie

Toch wordt vaak weinig gezien van wat er wordt gedaan; de com­mu­ni­ca­tie van de katho­lie­ke caritas mag wel iets ef­fec­tiever! De PKN is daar veel beter in! Die com­mu­ni­ca­tie trekt mensen aan om kennis te maken met de katho­lie­ke caritas en zich daar ook voor in te willen zetten. Caritas als concrete inzet voor de bood­schap van het evan­ge­lie: die in­spi­ra­tie mag ook wor­den doorge­ge­ven en bekend gemaakt om nieuwe mensen te in­spi­re­ren! Laetitia van der Lans besteedde daar in een work­shop aan­dacht aan.

De armen ont­dek­ken

Een ander probleem is: hoe ont­dek­ken we de noden? waar vin­den we de armen? Armoede heeft niet de nei­ging zich te etaleren. Mensen etaleren liever rijkdom en macht. Toch horen we deze wee ook weer het bericht dat door de energie­cri­sis veel mensen in problemen komen en niet voldoende voedsel voor hun kin­de­ren kunnen betalen. In Neder­land! Hoe kunnen de PCI's mensen ont­dek­ken en helpen? Mw. Trees Verstegen besteedde hier in een work­shop aan­dacht aan.

Laudato Si’ boom

Gerard Moorman en Daan Savert (bei­den KNR) van de Laudato Si’ Alliantie vroegen aan­dacht voor de En­cy­cliek en de doelen die daarin wor­den ge­for­mu­leerd. Die zeven klimaatdoelen hebben ze onder de aan­dacht gebracht en daarvoor gaven ze concrete tips waar de PCI's mee aan de gang kunnen gaan.

De dag werd geopend door vica­ris generaal mgr. dr. Bart Putter, voor­zit­ter van de dio­ce­sane com­mis­sie Caritas.

Na de eerste inlei­ding nam Corine van der Loos het woord om het verloop van de dag ver­der toe te lichten en een ge­za­men­lijke ac­ti­vi­teit aan te kon­digen waarvoor de jongste en de douste deel­ne­mer aan de dag wer­den uit­ge­no­digd: Als zicht­baar teken van die Alliantie hebben we buiten naast het Juliana­kloos­ter (Dio­ce­saan Centrum) van Heiloo een boom geplant (zie foto’s).

Na afloop van de dag zal er meer in­for­ma­tie naar buiten komen, want de thema’s zijn van groot belang, ook voor degenen die er op deze dag helaas niet bij kon­den zijn.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug