Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen spreken met CDA

Godsdienst- en onderwijsvrijheid, Sila, transgenderwet, embryo-kweek, middenveld

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 27 september 2022 - 900 woorden

Maan­dag 26 sep­tem­ber vond na een lange Corona-onderbre­king weer een gesprek plaats van bis­schop­pen met ver­te­gen­woor­digers van poli­tieke partijen, dit keer het CDA. Zij ontmoetten elkaar op het Partij­bu­reau van het CDA in Den Haag. Over welke on­der­wer­pen spraken zij?

Anna Kruse, persvoorlichter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie maakte het ver­slag dat U vindt onder deze link:

Deel­ne­mers

Aan het gesprek namen van CDA-zijde deel: fractievoor­zit­ter Pieter Heerma (gedeelte­lijk), mw. Agnes Mulder, mw. Joba van den Berg, de hr. Raymond Knops, de hr. René Peters, mw. Hilde Palland en mw. Greet Prins (eerste kamer). René Peters leidde het gesprek.

Van de bis­schop­pen waren kar­di­naal Willem Eijk, mgr. Hans van den Hende, mgr. Gerard de Korte, mgr. Everard de Jong en ik aanwe­zig. Daar­naast waren vanuit de con­fe­ren­tie/SRKK de hr. John Bakker, mw. Anna Kruse aanwe­zig en de hr. Arthur Miedema die de bij­een­komst had voor­be­reid.

Midden­veld

Bis­schop­pen en politici kon­den elkaar ge­mak­ke­lijk vin­den in een verlangen naar ver­ster­king van het maat­schap­pe­lijk mid­den­veld, de ge­meen­schapszin en de erva­ring dat het door­ge­sla­gen indi­vi­dua­lis­me scha­de­lijk is. Deze neo-liberale ten­dens is alleen goed voor de zelfredzame mens. Sub­si­dia­ri­teit is de basis van elke democra­tische samen­le­ving, dat geldt voor de vrij­heid die de over­heid moet laten en de hulp die zij moet bie­den.

SILA-stip

Dat komt in feite weer tot uiting in de roep om de zo­ge­naamde SILA-stip af te schaffen: die stip wil zeggen dat als iemand zich eenmaal heeft aangemeld als lid van een kerk, een verhui­zing van die persoon wordt doorge­ge­ven aan de nieuwe pa­ro­chie/ge­meen­te (tenzij die persoon zich als kerklid afmeldt).
De sterke zelfredzame mens zal mis­schien geen moeite hebben om zich opnieuw aan te mel­den bij een nieuwe pa­ro­chie (al wordt de nood­zaak niet altijd zo gevoeld omdat je ook zon­der ‘lidmaat­schap’ van de pa­ro­chie de kerk vrij en gratis binnen kunt lopen - want een kerk wil er zijn voor ie­der­een die dat wenst), maar voor de mens die niet zelfred­zaam is en juist behoefte heeft aan een welkom, aan aan­dacht en bezoek of een attentie gaat dat niet op. Zij raken buiten het ‘systeem’ juist op het moment dat zij die zorg extra nodig hebben! Veel zwakkeren dreigen zo opnieuw buiten de ker­ke­lijke boot de vallen.

Voor de pa­ro­chies en ge­meen­ten is het Sila-stip systeem na­tuur­lijk heel be­lang­rijk om contact te kunnen hou­den met de mensen die zich bij het be­tref­fen­de kerk­ge­noot­schap hebben aan­ge­slo­ten.

Gods­dienst­vrij­heid en vrij­heid van onder­wijs

Een be­lang­rijk thema is en blijft de vrij­heid van onder­wijs. Afschaf­fing van het Grondwetsartikel dat die vrij­heid beschermt (art. 23) wordt regel­ma­tig als optie naar voren gebracht met de "fra­ming" dat een neutrale, algemene school de in­te­gra­tie van alle groepen in de samen­le­ving zou bevor­de­ren en dis­cri­mi­na­tie van bepaalde groepen zou verhin­de­ren.

Een "neutrale" school?

Afgezien van het feit dat dit voor katho­lie­ke scholen niet geldt, omdat die zeer pluriform van samen­stel­ling zijn (niemand wordt gewei­gerd van­wege afkomst of gods­dienst), is het niet zo dat een algemene staats­school die dan in plaats van katho­lie­ke, chris­te­lijke, islami­tische, Jena­plan-, Monessori- enzo­voorts -scholen zou komen, "neutraal" zou zijn. In feite zijn juist de erva­ringen met "staatsopvoe­ding" nega­tief. Het was niet voor niets dat paus Pius XI in de tijd van opkomend fascisme zich daartegen keerde in zijn En­cy­cliek "Rappresentanti in terra", in het Latijn geheten: "Divini illius Magistri" (1929), zo bracht ik naar voren.

Het is van groot belang voor een wer­ke­lijk democra­tische samen­le­ving dat er vrije school­keuze is voor de ouders, die het eerste en na­tuur­lijk recht hebben op de opvoe­ding van hun kin­de­ren. Sub­si­dia­ri­teit is ook hier een kern­woord.

Trans­gen­der­wet

Ook is lan­ger ge­spro­ken over de trans­gen­der­wet en het maken van men­se­lijke embryo's met als doel daar onder­zoek op te ver­rich­ten. De CDA-ver­te­gen­woor­digers gaven aan dat zij niet akkoord zou­den gaan met amende­menten op een Trans­gen­der­wetsvoorstel die de ver­an­de­ring van geslacht tot een een­vou­dige han­de­ling maken, ook voor jon­ge­ren onder de zes­tien.

Men­se­lijke embryo's maken

Helaas was met name op het punt van het maken van men­se­lijke embryo's voor proeven, geen eenstemmig­heid moge­lijk, hoewel er een goed en verhel­de­rend gesprek over was. Ik ben benieuwd welk stand­punt de tweede kamerfractie hier­om­trent gaat innemen, want het is een be­lang­rijk thema. Het hellend vlak is helaas reeds eer­der be­gon­nen toen IVF be­han­de­lingen wer­den toe­ge­staan waarbij meer embryo's ontstaan dan wor­den inge­plant in de baar­moe­der; ook die embryo's wor­den voor onder­zoek gebruikt.

Men­se­lijk leven een middel tot een doel?

Na­tuur­lijk hebben de bis­schop­pen hier ingebracht dat het gaat om men­se­lijk leven en de bescherm­waar­dig­heid daar­van, zelfs als je zover wilt gaan dat aan een embryo geen volle­dige persoon­rechten wor­den toegekend (wat de katho­lie­ke kerk wel doet); men­se­lijk leven wordt een middel tot een doel als het mag wor­den 'gemaakt' voor proeven.

Bewustwor­ding

Ik heb zelf verwezen naar een groeiende bewustwor­ding in de samen­le­ving van dit soort zaken; zo is er een groeiend verzet tegen dierproeven. De dag nadat in de kranten de artikelen ver­sche­nen waren over het rapport van het Weten­schap­pe­lijk Instituut van het CDA dat de moge­lijk­heid voor het creëren van embryo's voor proeven opende, zag ik in de stad de posters hangen om te pro­tes­te­ren tegen dierproeven!

Verder spreken

De kar­di­naal wees op de fil­so­fische ach­ter­gron­den van de ver­schil­lende opvat­tingen die lei­den tot de con­clu­sies over het al dan niet aanvaard­baar zijn van het doen ontstaan van embryo's voor onder­zoek. Afge­spro­ken is hierover ver­der te praten


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug