Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Castricum

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 oktober 2022 - 241 woorden

Zater­dag­avond 8 ok­to­ber heb ik twin­tig jongens en meisjes gevormd van het samen­wer­kings­ver­band Heems­kerk, Castricum, Uitgeest en Beverwijk. De Eucha­ris­tie­vie­ring was dit keer in Castricum, in een fees­te­lijk versierde kerk.

Schil­der­werk

De kerk was versierd met onder meer het schil­der­werk van de vor­me­lin­gen die de artikelen van de ge­loofs­be­lij­de­nis kleur­rijk had­den weerge­ge­ven en een schil­der­werk had­den gemaakt van een open hand met de heilige Geest. Daar had ik zelf ook aan mee­ge­daan want net die keer was ik bij de vormselvoor­be­rei­ding aanwe­zig. Ik zal maar niet zeggen welk schil­der­werk van mij was, maar dat zit er op de foto wel tussen.

Viering

De vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid door kape­laan Jaider en de werk­groep en ze gaven luid en dui­de­lijk de ant­woor­den, een nieuw koor van jon­ge­ren zong de Mis en leden van bestuur en vormsel­werk­groep van Wie­rin­gen waren alvast komen kijken want over een paar weken is daar het vormsel. Kape­laan Jaider en pastoor Ruben Torres con­ce­le­breer­den bij de Mis.

Toneel

Op het einde van de Mis werd nog even reclame gemaakt voor het toneel­stuk "De winkel van de juwelier" van paus Joahnnes Paulus II, dat in Heiloo en Volen­dam en in Den Haag wordt opge­voerd door jon­ge­ren uit ons bisdom. Na afloop van de vie­ring was er nog gelegen­heid voor ont­moe­ting in de pa­ro­chie­zaal.

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen, hun ouders en familie. Ik bid dat de Geest van God jullie altijd zal blijven lei­den op mooie en goede wegen...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug