Arsacal
button
button
button
button


Opnieuw benoemd in de Signatura

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 oktober 2022 - 195 woorden

Gisteren kreeg ik bericht dat paus Fran­cis­cus me voor een tweede termijn tot lid (rechter) van de Hoogste Recht­bank van de Apos­to­lische Signatuur heeft benoemd.

Cancelleria

De Signatura (Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal) is geves­tigd in het prach­tige Palazzo della Cancelleria, dat zich mid­den in de stad Rome, niet ver van het Piazza Navona bevindt. Op de bene­denver­die­ping zijn vaker kleine ten­toon­stel­lingen te bewon­de­ren en in het gebouw bevindt zich de ‘Sala dei cento giorni’ met fresco's van Giorgio Vasari. Ook de Romeinse Rota en de Peni­tentiaria Apostolica, twee andere recht­banken van de katho­lie­ke kerk, bevin­den zich in dat gebouw.

De Signatura

De Signatura oor­deelt in hoogste instantie over bestuursbeslis­singen (admi­ni­stra­tieve beschik­kingen) die ge­woon­lijk eerst door een bis­schop of hoogste overste zijn geno­men en zijn beves­tigd, veran­derd of ver­wor­pen door een Di­cas­te­rie van de Romeinse Curie. Daar­naast houdt een aparte sectie van de Signatura toe­zicht op de lagere recht­banken.

De rechters in de Signatura, die in college tot een uit­spraak komen, zijn kar­di­na­len en bis­schop­pen. Zij wor­den voor een termijn van vijf jaar benoemd. Voor mij zit de eerste termijn er dus al weer op, de benoe­ming voor een tweede termijn is nu ont­van­gen.

Terug