Arsacal
button
button
button
button


Wanneer laster je de heilige Geest?

Aanbiddingsdag in Amsterdam

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 15 oktober 2022 - 1075 woorden

Op zater­dag 15 ok­to­ber was in de Vredes­kerk (O.L. Vrouw, koning van de Vrede) in Am­ster­dam een be­zin­nings­dag van Aanbid­ding Am­ster­dam met een gevarieerd pro­gram­ma en flinke deelname van gelo­vi­gen. Het was de feest­dag van de H. Theresia van Avila en we ston­den stil bij drie fun­da­men­tele punten van het gees­te­lijk leven. Wat moet je doen om een gees­te­lijk leven te lei­den? En wanneer laster je de heilige Geest?

Aanbid­dingamster­dam.nl

De dag begon met de rozen­krans met zang en medi­ta­ties van de zusters van de Familie van Maria. Daarna heb ik een lezing gehou­den over gebed en aanbid­ding als bron van vernieu­wing voor de pa­ro­chies. Die lezing zal nog terug te zien zijn op de web­si­tes van Aanbid­dingAm­ster­dam.nl, de Vredes­kerk en de Nicolaas­basi­liek.

Medi­ta­tie van Mgr. J. Hendriks 'Gebed en Aanbid­ding als fun­dament voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing'. - YouTube

Heilige Mis

Daarna werd de heilige Mis gevierd met zang van de zusters van de Familie van Maria. Pastoor Eric Fennis en pater Stephan Lippert con­ce­le­breer­den, waarbij ik on­der­staan­de homilie heb gehou­den. In de kerk waren ook de Heralds of the Gospel (Herauten van het evan­ge­lie) aanwe­zig.

Heilige Computerfreak

Na de lunch pre­sen­teerde pater Karl Miklosko een filmopname waarin Zr. Alessandrina, die nu erns­tig ziek is, ver­telt over het bij­zon­dere leven van Carlo Acutis, een jonge apostel van de Eucha­ris­tie en com­puterfreak-in-dienst-van-de-Heer, met een intens ge­loofs­le­ven en grote liefde voor zijn naasten, vooral voor de zwakkeren. Op 15 jarig leef­tijd is hij gestorven en in 2020 zalig verklaard.

Homilie

Drie voor­waar­den voor een Gees­te­lij­ke Weg

Aanbid­dings­dag Am­ster­dam - 15 ok­to­ber 2022 - 28e week door het jaar

Lezingen: Ef. 1, 15-23; Lc. 12, 8-12.

Theresia

We vieren vandaag
het feest van de heilige Theresia van Avila,
ook wel de grote Theresia genoemd
of Theresia van Jezus;
Zij is kerklerares
en zij heeft niet alleen de Carmel-orde her­vormd,
maar was een grote theologe
en een lerares van de “Weg der volmaakt­heid”.
Zij is een grote leer­mees­teres
van het gees­te­lijk leven,
één van de grootste van de katho­lie­ke kerk.

Fun­da­men­ten

De lezingen zijn niet speciaal voor haar feest uitgekozen,
het waren de lezingen van de dag,
maar ze zijn inder­daad prach­tig geschikt
om ons de fun­da­men­ten
van het gees­te­lijk leven bij te brengen,
daarbij stil te staan
en zo het feest van de heilige Theresia te vieren..

Want wat hebben we vandaag
be­lang­rijke lezingen gehoord!
Die gingen precies over de gees­te­lij­ke weg
die wij allemaal ge­roe­pen zijn om te gaan.
Wat houdt die in?
Ik zou zeggen dat het om drie punten ging
die uit de lezingen naar voren kwamen.

Een eerste punt

Het eerste be­lang­rijke punt
is wat de apostel Paulus
in de eerste lezing zei (Ef. 1, 15-23):
Paulus bidt dat God aan de gelo­vi­gen
de heilige Geest zal geven
om Hem waarach­tig te kennen.
“Moge Hij uw inner­lijk oog verlichten...”,
zegt Paulus.
De eerste stap op een gees­te­lij­ke weg is
dat we gaan zien en inzien...

Inner­lijk

Ik zou zeggen:
Laat dat niet alleen het gebed van Paulus zijn,
maar ook het gebed van ons allen:
“Heer, geef mij uw Geest
om U waarach­tig te kennen...”.
Geef mij de genade
in Uw te­gen­woor­dig­heid te leven,
alles te be­schou­wen onder het licht
dat van U komt.
Dan gaat het er niet om
of je alles weet van de Cate­chis­mus
en van de theo­lo­gie, nee!
De Cate­chis­mus is na­tuur­lijk goed en be­lang­rijk,
maar dat kan nog alleen
in het hoofd blijven zitten.
Dit gaat over een kennis van het hart:
dat je mag aanvoelen
wat goed is en wat zonde,
wat beter is en wat min­der goed,
waarheen de Geest je trekt
en wat ook je roe­ping is.
Bid dus dat je geleid mag wor­den
door de Geest van God.
Wanneer je dat eer­lijk en oprecht vraagt,
maakt dat je van­zelf al nederig en een­vou­dig
en alleen zo zul je Gods gaven
kunnen ont­van­gen.

Een tweede stap

Het evan­ge­lie van vandaag gaf ons
de tweede stap:
je moet je geloof in praktijk gaan brengen.
Wat kunnen we doen
om ons geloof in praktijk te brengen?
Vraag het je af, iedere dag opnieuw:
Heer, wat kan ik doen voor Uw ko­nink­rijk?

Jezus belij­den

Leven vanuit ons geloof doen we
door Jezus bij de mensen te belij­den.
Maar dat betekent niet dat we het
de hele dag over Jezus moeten hebben,
wél dat bij alles wat we doen en zeggen,
proberen te han­de­len vanuit bewuste keuzes,
die we maken tot meer­dere eer en glorie van God.
Andere mensen zou­den Jezus moeten kunnen herkennen,
in ons spreken en han­de­len.
Vraag je dat steeds af:
Kon men in mijn spreken en han­de­len
God ont­moe­ten,
stond dat open naar de hemel?

Een luikje

Ik denk dat we allemaal in ons leven
mensen hebben ontmoet
die voor ons en soort luikje naar de hemel waren.
Soms realiseer je je dat pas achteraf,
als iemand overle­den is:
Wat was hij of zij toch een goede mens,
zo zuiver en eer­lijk, oprecht en liefde­vol,
een transparant persoon:
door die mens heen
kon je God zien.

En soms zijn zulke mensen
op een bij­zon­der moment
op ons pad geko­men,
net toen we dat nodig had­den.
Daar kun je de liefde­volle Voor­zienig­heid in zien
van onze hemelse Vader.

Een derde punt

Het derde punt komt uit de evan­ge­lie­le­zing:
als je je verzet tegen de Mensen­zoon
zal het je ver­ge­ven wor­den,
maar niet als je de heilige Geest hebt gelasterd.
Dit betekent:
we kunnen allemaal fouten maken
of met iets veel moeite hebben;
heb begrip voor het feit
dat je niet perfect bent;
probeer je fouten niet weg te praten
of goed te praten,
maar aanvaard van harte
dat je een kleine mens bent
met fouten en gebreken,
alleen zo kun je christen zijn.
Het kwaad zal je ver­ge­ven wor­den.

De heilige Geest las­te­ren

Maar de heilige Geest las­te­ren,
dat gebeurt wanneer we
het goede kwaad noemen
en het kwade goed,
als we wat van Jezus komt
aan de duivel toe­schrij­ven (vgl. Mat. 12, 31)
en wat van de duivel komt ver­heer­lij­ken.

Een mens kan zwak zijn, fouten maken.
Onze Lieve Heer die onze zwak­heid kent
en van ons houdt,
heeft daar begrip voor
en als we spijt hebben
wil Hij ons ver­ge­ven,
dan mag je steeds weer opnieuw beginnen,
hoe vaak het ook is fout gegaan,
maar je moet nooit het kwade goed noemen
en het goede kwaad,
dan kan Onze Lieve Heer
je hart niet bereiken

Drie dingen

Dus drie dingen vandaag
voor onze gees­te­lij­ke weg:

  1. Vraag om inzicht, bid om de Geest
  2. Breng je geloof in praktijk in het leven van iedere dag
  3. Aanvaard je zwak­heid en dat je faalt bij al je goede inzet

maar aanvaard nooit om je zwak­heid goed te noemen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug