Arsacal
button
button
button
button


Laten we bidden voor onze mede-christenen die lijden onder geweld en oorlog!

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 18 oktober 2022 - 277 woorden
Mgr. Abune Fikremariam Hagos
Mgr. Abune Fikremariam Hagos

Er is veel geweld en oorlog in de wereld. Na­tuur­lijk zijn velen van ons met hun gedachten en gebe­den bij de mensen in Oekraïne en in Nigeria waar behalve een enorme waters­nood ook ter­ro­ris­tische aan­slagen op kerken en ont­voe­ringen van pries­ters en reli­gi­euzen aan de orde van de dag zijn. Maar ook elders is het moei­lijk voor de mensen van de kerk. Zo werd deze dagen een Eritrese katho­lie­ke bis­schop opgepakt op het vlieg­veld van Eritrea en zijn ver­schil­lende katho­lie­ken daar gearres­teerd.

Over de oorlog in Oekraïne hebben de Europese bis­schop­pen verenigd in COMECE een ver­kla­ring uitge­ge­ven en onze paus heeft daar al vele malen over ge­spro­ken. De ver­kla­ring van COMECE is te lezen op de web­si­te rkkerk.nl

Zater­dag hoorde ik tij­dens de aanbid­dings­dag in Am­ster­dam de trieste berichten over de katho­lie­ke kerk in Eritrea. Enige berichten over de situatie in Tigray, in het noor­den van Ethiopië tegen Eritrea, zijn soms in onze media door­ge­dron­gen. Wat ik hoor is dat de situatie in de hele regio zeer chao­tisch is en veel lij­den veroor­zaakt onder de mensen.

Deze dagen kwam er bericht dat de bis­schop van Segeneyti, mgr. Abune Fikremariam Hagos bij zijn terug­keer van een pas­to­rale reis onder zijn gelo­vi­gen in Europa, is opgepakt. Ook twee Rooms Katho­lie­ken wer­den gearres­teerd. Er is geen mede­de­ling gedaan over de redenen van de arres­ta­tie. Heeft de bis­schop in een preek over vrede en recht­vaar­dig­heid iets gezegd dat niet werd ge­waar­deerd? Ik hoop en bid dat zij spoe­dig wor­den vrij­ge­la­ten.

Laten we bid­den voor al die mensen die zo te lij­den hebben onder oorlog en geweld. Er is veel aan de hand in onze wereld...

Terug