Arsacal
button
button
button
button


Conviventie Neocatechumenale Weg in Dordrecht

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 oktober 2022 - 183 woorden

Zater­dag­avond 22 ok­to­ber was ik op bezoek bij de conviventie van de neo­ca­te­chu­me­nale Weg in Dordrecht. Verant­woor­de­lijken van Ge­meen­schappen van de neo­ca­te­chu­me­nale weg waren uit het hele land bijeen voor een weekend van be­zin­ning, ont­moe­ting en ver­die­ping.

Terug­kop­pe­ling

Uit ons bisdom waren er ver­te­gen­woor­diging van de Missio ad Gentes van Almere en van Am­ster­dam-Uithoorn, ge­meen­schappen van Alkmaar, Haar­lem en andere plaatsen. Ik kon de terug­kop­pe­ling meemaken van de groeps­ge­sprekken en heb een paar woor­den ge­spro­ken van bemoe­diging en zegenwensen. Aan het einde heb ik de bij­een­komst besloten met gebed en zegen. ot slot hebben we samen gegeten en was er gelegen­heid voor uit­wis­se­ling ook met de inter­na­tio­naal verant­woor­de­lijken.

Mooie erva­ring

Het was mooi de ge­tui­ge­nissen en erva­ringen te horen. Ik krijg als bis­schop niet al te vaak gelegen­heid om te horen wat ge­zin­nen meemaken en met welke vragen en worstelingen zij moeten omgaan. Het was goed ver­schil­lende mensen te kunnen spreken, ook al was er gezien de grootte van de groep, geen gelegen­heid ieder per­soon­lijk te ont­moe­ten. Ik kreeg zeker de indruk dat dit weekend voor de aanwe­zigen een goede hulp en ver­die­ping was.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug