Arsacal
button
button
button
button


H. Vormsel in de St. Agneskerk (H. Jozefparochie)

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 oktober 2022 - 1059 woorden

Zondag 23 ok­to­ber was ik in de St. Agnes­kerk in Am­ster­dam voor het toedienen van het heilig Vormsel aan 25 kan­di­da­ten van de pa­ro­chie van de H. Jozef, een personele pa­ro­chie voor de bui­ten­ge­wone vorm van de Romeinse ritus, toe­ver­trouwd aan de Petrus­broe­der­schap.

Op de web­si­te van de St. Agnes­kerk zijn meer foto's te zien: Sint-Agnes­kerk Am­ster­dam.

H. Vormsel en Mis

De heilige Mis na het vormsel werd opgedragen door pater Andrzej Komorowski, generaal overste van de Pries­ter­broe­der­schap van de H. Petrus (Petrus­broe­der­schap), waarbij ik pontificale assis­tentie verleende. Pastoor M. Kromann Knudsen leidde alles in goede banen en samen met een goede ceremonia­ris, zorgde kape­laan pater Peter Hagenbeek ervoor dat ik niet te veel fouten zou maken. Voor­af­gaand aan de H. Mis, zoals in de Tri­den­tijnse ritus gebruike­lijk is, heb ik het heilig vormsel toege­diend. Het was een plech­tige, goed ver­zorgde vie­ring met prach­tige zang; de mis­die­naars had­den flink geoefend voor de niet een­vou­dige ritus.

Voor en na...

Voor de kerk werd ik welkom geheten door een groep kin­de­ren met een mooi lied, na afloop van de vie­ring was er een gezellig samen­zijn voor de kerk, waarbij een van de vor­me­lin­gen een fraaie trompetsolo ten gehore bracht. Helaas kon ik door andere afspraken niet zo lang meer daar bij blijven.

Hier­on­der vindt U de preek die ik bij deze gelegen­heid heb gehou­den. De lezingen waren van de twin­tigste zon­dag na Pink­ste­ren Ef. 5, 15-21 en Jo. 4, 46-53.

Ook tegen de stroom in... de heilige Geest geeft je kracht

Voorzich­tig wan­de­len

“Non quasi insipientes, sed ut sapientes”
Niet als dwazen, maar als wijzen”

Beste nieuw-gevorm­den, broe­ders en zusters

“Je moet voorzich­tig wan­de­len,
niet als dwazen, maar als wijzen ...
want het zijn kwade tij­den”,
Dat zijn de woor­den die de heilige apostel Paulus
jullie voorhoudt en meegeeft in het epistel
op de dag van jullie heilig vormsel.

Houd je vroom!

Het woord “vormsel”
komt van het oud-Neder­landse woord “vroom”
dat “sterk” betekent.
“Houd je vroom”
betekent: Blijf sterk.
Vormsel betekent dus “ster­king”,
je wordt sterker gemaakt
door de kracht van de heilige Geest.
In het Latijn heet dit sacra­ment “Confirmatio”
wat precies het­zelfde betekent.
Alleen betekent “Confirmatio” ook bevesti­ging,
want het aller­be­langrijkste heb je al eer­der gekregen:
je was al gedoopt,
je was al een geliefd kind van God.
Ook dat wordt beves­tigd
door dit sacra­ment.

Niet zoetsappig

Het woord “vroom” betekent dus eigen­lijk
sterk, dapper.
Maar som­mi­ge mensen denken bij dat woord
aan een zoete­lijk heiligen­beeld
dat de han­den gevouwen heeft
en naar de hemel kijkt.
Maar vroom zijn betekent dus niet
dat je een zoetsappige jongen of meisje bent,
maar juist dat je sterk bent en kunt vechten.
Dit vechten gaat niet over een oorlog,
zoals nu in Oekraïne,
het gaat om een gees­te­lijk vechten,
een gees­te­lij­ke strijd,
die wij allemaal moeten voeren.
Het gaat erom
dat je je best doet
om niet mee te doen met ver­keerde dingen,
dat je weer opstaat en een nieuw begin maakt
als je fouten of zon­den hebt gedaan,
dat je moe­dig bent en durft
om een strij­der voor de waar­heid te zijn
en voor het recht,
niet slap maar stevig!
Dat is je roe­ping!

Als een forel

Zeker, je moet bid­den,
dat laten de heiligen­beel­den ons zien;
het gebed is zeer be­lang­rijk,
maar je zult ook moeten zijn
als een zalm of een forel,
want dat zijn twee vissen
die tegen de stroom op kunnen zwemmen.
Een forel kan zelfs in een waterval,
tegen de stroom in
naar boven zwemmen.
De forel heeft een paar slimme trukjes
en speciale “moves”
om dit te kunnen.
Dus wees als een forel,
ook met slim­heid,
want je moet nadenken
hoe je het goede kunt bereiken.
Ga dus niet mee met wat ie­der­een vindt en denkt.
Durf tegen de stroom in te gaan,
want het zijn kwade tij­den!
Laat je leidraad het geloof
en het evan­ge­lie van Onze Heer
Jezus Christus zijn!

Daarvoor heb je vandaag
het heilig vormsel gekregen.

Een cadeau om mee te werken

Je hebt dus door je heilig doopsel
al kracht gekregen
om als kind van God te leven,
in het vormsel krijg je een nieuwe kracht
om een soldaat voor Jezus Christus te kunnen zijn,
om te strij­den tegen het kwaad,
om in je leven te laten zien
dat je een christen bent.
Je hebt dus nu
een grote genade gekregen,
een prach­tig cadeau van God.
Dit cadeau is iets om mee aan het werk te gaan,
ik hoop dat je goed gaat mee­werken
met deze genade.
Je wordt sterker door het vormsel
en jouw heilig vormsel wordt steeds weer actief,
iedere keer als je de heilige Geest vraagt
je te be­scher­men en je te helpen
als er in je een gedachte opkomt
of een verlangen
om een zonde te doen.
“Kom, heilige Geest,
leid en bestuur mij.
Geef mij uw zegen,
bescherm mij tegen alle kwaad
en geleid mij naar het eeuwig leven”.

Laat dat de kern zijn
van ons gebed:
dat de kracht van de heilige Geest
in ons actief mag zijn.

Als geld en positie niet meer be­lang­rijk zijn...

In het evan­ge­lie hoor­den we
over een be­lang­rijke persoon
die naar Jezus komt
omdat zijn zoon heel erg ziek was
en lag dood te gaan.
Dat is een bij­zon­der moment:
je kunt nog zo be­lang­rijk zijn,
mis­schien miljoenen op de bank hebben staan
en dat ie­der­een voor je buigt,
als iemand van wie je heel veel houdt
erns­tig ziek is
wor­den al dat geld
en die hoge functie
totaal onbe­lang­rijk,
ze verliezen hun waarde.
Dit maakte deze man
een­vou­dig en nederig.
Zo kwam hij bij Jezus
om Hem om hulp te vragen voor zijn zoon.
En Jezus zei:
“Uw zoon is weer beter”.
En de man geloofde.
Hij zag het niet, want die zoon lag thuis,
maar hij geloofde en ver­trouwde.

Met ver­trouwen en in die Kracht

Dat zou ik zullie ook willen vragen,
beste vor­me­lin­gen en U allen:
probeer in je leven
goed te werken met de genade
die je is gegeven,
probeer een echte strij­der voor Christus te zijn,
maar wees niet bang en angs­tig
als je je eigen zwak­heid ziet,
je fouten en zon­den.
Ga met ver­trouwen,
ga op weg,
bid steeds weer
om de kracht van de heilige Geest
en je zult met Gods hulp
kunnen vechten,
op kunnen staan,
door kunnen gaan,
totdat je eenmaal die woor­den mag horen
die de Heer dan tot je zal zeggen:
Kom binnen, goede en trouwe die­naar,
kom binnen in de vreugde
en de vrede van je Heer.

Terug