Arsacal
button
button
button
button


Living stones verwelkomen toeristen in de Krijtberg

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 november 2022 - 315 woorden

Vrij­dag­mid­dag heb ik het nieuwe ini­tia­tief ‘Living Stones’ bezocht. In de Krijt­berg is een groep jon­ge­ren die de bezoekers ont­van­gen, hen rondlei­den en met hen in gesprek raken en regel­ma­tig met hen tot gebed komen. Dit alles op basis van een groei in geloof door gees­te­lij­ke, culturele, kunsthistoriche en theo­lo­gische vor­ming. Dit ini­tia­tief dat al in vele Europese ste­den is be­gon­nen, is in sep­tem­ber ook in Am­ster­dam van start gegaan.

Wie zijn zij?

Ik ontmoette in de kerk van de Jezuieten een zevental en­thou­siaste jon­ge­ren uit ver­schil­lende lan­den die me ver­tel­den over dit project van vor­ming, ge­meen­schapsleven, gebed en inzet voor de ge­meen­schap, waaraan zij zich voor een periode commit­te­ren. Living stones is met de Jezuieten-orde verbon­den en met de ignatiaanse spiri­tua­li­teit. Op dit moment wonen de jon­ge­ren nog in De Lairesse­straat, maar het is de bedoeling dat begin van het komend jaar een huis naast de kerk gereed is voor de ge­meen­schap. De jon­ge­ren ont­van­gen dus een vor­ming in het kader van de Living Stones (in het Ita­li­aans: Pietre vive), voor­zien in hun levens­on­der­houd door een baantje en lei­den toe­risten rond in de kerk en hebben aan­dacht voor hun vragen. Vaak komt het tot dieper­gaande per­soon­lijke gesprekken.

Evangeli­sa­tie

In een kerk als de Krijt­berg, gelegen in het centrum van Am­ster­dam, komen dage­lijks vele mensen, vaak mensen die niet gelovig zijn. Het contact is een mooie gelegen­heid voor evangeli­sa­tie op een manier die passend is.

Living stones zijn er al in vele kerken in Europa, vooral in Italië, Malta, Frank­rijk en nu dus Neder­land!

In­te­res­se?

De jon­ge­ren zijn op dit moment vooral uit Italië, Malta, Frank­rijk en de Verenigde Staten. Allen spreken Engels. Andere jon­ge­ren kunnen zich daarbij aan­slui­ten, ook zon­der deel uit te maken van de ge­meen­schap. Jon­ge­ren die in­te­res­se hebben kunnen zich mel­den via: huis.livingstones@gmail.com

Over het huis in Am­ster­dam: Living Stones Huis Am­ster­dam (pietre-vive.org)

Terug