Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering met jongerenkoor Arrival in Zwaag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 november 2022 - 299 woorden

Zater­dag 19 no­vem­ber ont­vingen der­tien jongens en meisjes van de Matteüspa­ro­chie in Zwaag het heilig vormsel in een fees­te­lij­ke vie­ring met zang van jon­ge­ren­koor Arrival.

Matteüspa­ro­chie

Samen met Pastoor-deken Samuele Mar­can­tog­nini en met assis­tentie van diaken René Visser heb ik de Eucha­ris­tie gevierd in de Sint Martinus­kerk in Zwaag. Jon­ge­ren uit Zwaag, Blokker en Westwoud ont­vingen het vormsel. Vier vormselcatecheten had­den hen voor­be­reid samen met de pastoor.

Verslag

Tijdens de vie­ring deden de vor­me­lin­gen ver­slag van hun voor­be­rei­ding, die onder meer een bezoek aan het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo omvatte waar de blauwe zusters voor hen een mooi pro­gram­ma had­den.De ouders had­den de kerk versierd met onder meer rode en witte ballonnen. Het was een mooie, goed ver­zorgde Eucha­ris­tie.

Daar houdt het niet op

In de li­tur­gie ston­den we stil bij het feest van Christus Koning. Jezus hing aan het kruis te sterven met een bordje boven zijn hoofd dat Hij de koning der Joden was, maar in feite leek alles afgelopen. Ook in ons eigen leven zijn er momenten en tij­den dat alles tegen zit en dat wij geen uit­zicht zien. Dan is het be­lang­rijk te bid­den om de heilige Geest. De bood­schap van Jezus was niet over en uit toen Hij aan het kruis hing, daarna stond Jezus op uit de doden en kregen de leer­lin­gen de heilige Geest. Zo moeten wij ook ver­trouwen: de moei­lijke dingen en de tegen­val­lers, zelfs de dood zijn niet het einde. Met de kracht van de heilige Geest zal er een nieuw begin moge­lijk zijn en tenslotte het eeuwig leven. Maar wij­zelf moeten ervoor open staan en erom bid­den om het te laten gebeuren.

De ouders had­den toestem­ming gegeven voor de publi­ca­tie van de foto.

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen!

Terug