Arsacal
button
button
button
button


Hoort de dood bij je leven?

Eerste zondag van de Advent A

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 27 november 2022 - 787 woorden

"Hij komt op het uur waarop je het niet verwacht". zo was op de eerste zon­dag van de Advent (jaar A) in het evan­ge­lie te horen. Maakt dat per­spec­tief deel uit van je leven? En hoe dan? We ston­den er in de homilie bij stil tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal.

Het Mannen­koor zong Gre­go­ri­aanse gezangen en de Missa primi toni van G.M. Asola. Dirigente was Laine Tabora, organist was titulair organist dr. Ton van Eck. De fraaie zang en heel de Eucha­ris­tie­vie­ring zijn nog te volgen op Ka­the­draal TV.

Homilie

WAT IS JE PERSPECTIEF?

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT A ka­the­draal

On­ver­wacht...

Dat er on­ver­wacht in de wereld
allerlei dingen gebeuren met grote gevolgen,
daaraan zijn we intussen al bijna gewend geraakt.
Corona en Oekraïne
hebben ons leven veran­derd,
evenals migratie en asielaan­vra­gen
en alle klimaat­pro­ble­men.
We zijn er al bijna aan gewend geraakt
dat er situaties ontstaan in de wereld
die hun impact hebben op ons leven,
zoals er soms ook ineens
iets in ons eigen leven kan ver­an­de­ren
dat alles anders maakt:
over­lij­den, ziekte, verhui­zing, geboorte
en zo meer.

Eind­tijd

Dat maakt dat we ons allemaal
wel iets kunnen voor­stel­len
bij de woor­den van Jezus
die het in het evan­ge­lie heeft
over de eind­tijd en de komst van de Mensen­zoon
als een situatie die on­ver­wacht intreedt.
Jezus ver­wijst daarbij naar een natuurver­schijn­sel,
de zondvloed, het water dat de aarde bedekte,
in de tij­den van Noach en zijn ark.
Er kan zomaar ineens iets gebeuren
waardoor alles anders wordt.
We weten niet wat de dag van morgen ons brengt.

Reali­teit

Als we het goed maken en heel tevre­den zijn
met onze levens­si­tua­tie,
is dat iets waar we niet zo graag aan denken;
als alles moei­lijk lijkt, mis­schien zelfs uit­zichtloos,
dat is het wél mooi om eraan te denken
dat er toch plot­se­ling een ver­an­de­ring kan komen.
Maar of het een aangename gedachte is of juist niet,
het is een reali­teit
dat ons bestaan onzeker is
en we niet kunnen voorspellen
hoe onze toe­komst eruit zal zien.

Spreken over de dood


Ooit, toen ik pastoor was,
kwam ik bij een ster­ven­de man
die op geen enkele manier
onder ogen wilde zien dat hij ster­ven­de was
en die daar niet over wilde praten.
Hij probeerde dus zijn ogen te sluiten
voor de situatie waarin hij ver­keerde
en voor het ver­dere verloop van zijn ziekte.
Tege­lijk was hij dui­de­lijk niet in vrede
en ook voor zijn vrouw maakte die blok­kade
alles wel extra moei­lijk.
Er was geen gesprek over moge­lijk,
laat staan een echt afscheid.
Andere mensen daar­en­te­gen,
waar­on­der ook mijn eigen ouders,
spraken juist heel ge­mak­ke­lijk en open
over hun eigen dood,
niet op een dra­ma­tische manier,
maar gewoon als een normaal per­spec­tief;
ook dat hoorde erbij, hoorde bij het leven
en het maakte moge­lijk
dat er door de kin­de­ren eigen­lijk al lang
veel ver­werkt was van het verlies
voordat dat inder­daad gebeurde
en ze moesten wor­den gemist.

Betrek het erbij

Wat Jezus ons vandaag aanbeveelt
door te spreken over de komst van de Mensen­zoon
als een on­ver­wacht gebeuren,
is juist dit:
betrek je ster­fe­lijk­heid in je leven,
ook de aardse dood hoort daarbij;
dat realisme van de ver­gan­ke­lijk­heid der dingen
en van ons eigen aards bestaan,
helpt ons om reëel te leven:
zoveel is ver­gan­ke­lijk en voor­bij­gaand,
het leven kent precari­teit,
dat wil zeggen:
het biedt niet zoveel zeker­he­den,
we weten nu eenmaal niet
wat de dag van morgen ons brengt;
we weten alleen dat de dag komt
dat we wor­den opge­roe­pen
en - zoals de heilsoldaten dat geloof ik zeggen -
wor­den bevor­derd tot heer­lijk­heid,
want dat is bij alles ons per­spec­tief:
niets is blijvend van het aardse,
maar onze kern, ons wezen, onze ziel
is dat wel
en zal door de poort van de dood
vervulling en vol­tooi­ing mogen smaken.
En we zullen eens wor­den her­schapen
als de schep­ping wordt voltooid.
En al kunnen we het hoe en wat
niet allemaal begrijpen,
omdat het te groot voor ons is
en het ons men­se­lijk denk­kader te boven gaat,
dat is ons chris­te­lijk per­spec­tief,
ons hoop­vol uit­zicht.

Per­spec­tief

Wie leeft met dit per­spec­tief,
heeft een ander leven
dan wanneer dat ontbreekt.
De waarde van het aardse wordt gerelati­veerd
als je ver­trouwt dat het mooiste nog moet komen.
Black Friday, het WK in Qatar en materie
wor­den iets min­der be­lang­rijk
en je houdt bij alles hoop en ver­wach­ting,
omdat het per­spec­tief
niet zon­der goede toe­komst is.
We zijn hier niet toevallig,
we hebben een doel mee­ge­kre­gen
en we zijn bestemd voor iets moois.

Je koffertje

Dat is het wat de Heer ons op deze dag
aan het begin van het nieuwe li­tur­gische,
ker­ke­lijk jaar,
aan beveelt:
“Wees bereid”, houd je koffertje gepakt,
“Wees bereid omdat de Mensen­zoon komt
op het uur waarop je het niet verwacht”.
Wie die komst verwacht
- al weet je niet wanneer -,
hoeft niet te schrikken.

Dat is Advent:
Zie uit naar de komst van de Heer!

Terug