Arsacal
button
button
button
button


Lesmateriaal Week Katholiek Onderwijs staat on line

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 december 2022 - 184 woorden

In het kader van de Week van het katho­liek Onder­wijs 2022 biedt de NKSR in samen­wer­king met de Vas­ten­ac­tie ook dit jaar weer mooi les- en in­spi­ra­tie­ma­te­riaal aan voor de advents- en kerst­pe­rio­de.

Hier is het ma­te­ri­aal te vin­den:

 Week van het Katho­liek Onder­wijs 2022 - Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (nksr.nl)

Klein en groot

Het in­spi­re­rende les­ma­te­riaal voor de advents­tijd is speciaal ont­wik­keld voor het basis­on­der­wijs. Het thema van dit jaar is KLEIN en groot. Met Kerst­mis vieren we de geboorte van Jezus: een klein kind met een grote belofte. Met hem laat God zien dat Hij klein begint om iets groots te laten gebeuren. Vanuit deze the­ma­tiek kunnen de kin­de­ren deze advents­tijd ook naar zich­zelf kijken. Ook zij kunnen, in het klein, grote dingen doen.

In­ter­ac­tief

Het ma­te­ri­aal is dit jaar uitge­voerd als in­ter­ac­tie­ve adventskalen­der, die we centraal hebben laten hosten via de web­si­te van de Vas­ten­ac­tie. Er is zijn afzon­der­lijke kalen­ders voor de onder­bouw en voor de mid­den- en boven­bouw. Via de link hierboven kun je het ma­te­ri­aal raadplegen.

Kerst­poster

Ook is via de web­si­te van de NKSR een fraaie kerst­poster te down­loa­den

Terug