Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Heemstede

O.L. Vrouw hemelvaart

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 11 december 2022 - 324 woorden

Zondag 11 de­cem­ber ont­vingen vier jon­ge­ren het heilig vormsel in de O.L. Vrouw Hemel­vaart in Heem­ste­de in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met zang van het koor "In Between". Johannes de Doper stond centraal in het evan­ge­lie, iemand die groot was door zijn nede­rig­heid.

Voor­be­rei­ding

Pater Esco Kissboat IVE con­ce­le­breerde en pas­to­raal werker drs. Ans Dekker assis­teerde. Zij waren bei­den ook betrokken geweest bij de voor­be­rei­ding van de vor­me­lin­gen, samen met de beide leden van het cateche­tisch team. De vier vor­me­lin­gen waren middel­ba­re scholieren die zich goed op deze dag had­den voor­be­reid en een actief aan­deel had­den in de vie­ring. Een van de vor­me­lin­gen deed ook haar eerste heilige communie.

Verdiensten en gaven

In de homilie heb ik stil gestaan bij het verlangen van mensen om groot en sterk te zijn en te over­heer­sen. Maar de echte groot­heid bestaat erin als je ook liefde­volle aan­dacht kunt hebben voor je mede­mensen en beseft dat niet alles alleen je eigen ver­dienste is maar ook gave.

De spelers in Qatar

De spelers van de nationale selectie die tij­dens het WK in Qatar samenkwamen om voor de wedstrij­den samen te bid­den, gaven daar­mee een mooi teken van dat bewust­zijn: zij zijn na­tuur­lijk gewel­dige spelers, tege­lijk weten zij dat hun krachten en talenten en hoe de wedstrijd verloopt ook gave is; daarom gingen zij met open han­den voor God staan.

Johannes de Doper

Ook Johannes de Doper was zo: hij was een sterke man die velen inspireerde en in het middel­punt van de aan­dacht stond. Maar zijn ware groot­heid was dat hij zich klein kon maken en kon doorver­wij­zen naar Jezus.

Vor­me­lin­gen

Ook voor de vor­me­lin­gen is dit een be­lang­rijk iets: zij ont­vingen op deze dag de heilige Geest als een kracht en gave voor hun ver­dere leven, want het is niet alleen wat zij zelf kunnen en pres­te­ren, alles is uit­ein­delijk gave en het is goed en be­lang­rijk daarop te ver­trouwen: Kom heilige Geest! Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug