Arsacal
button
button
button
button


Seminaristen sluiten semester af met Kerstviering

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 december 2022 - 325 woorden

Op vrij­dag 16 de­cem­ber sloten de se­mi­na­risten, stu­den­ten van het Theo­lo­gisch Instituut Sint Wil­li­brord het semester af met een kerst­vie­ring en fees­te­lij­ke maal­tijd. Wie zijn er geko­men?

Één se­mi­na­rist ontbrak, evenals een se­mi­na­rist die momenteel bezig is met een licentiaat in Rome. De se­mi­na­risten wonen in het Re­demp­to­ris mater semi­na­rie (Nieuwe Niedorp) of in het Willibord­semi­narie en komen dage­lijks samen voor de colleges en het mid­dag­ge­bed. Op de eerste maan­dag van de maand (Wil­li­brord­dag0 en bij som­mi­ge andere gelegen­he­den zijn ze de hele dag samen, zodat ze elkaar goed kennen en dat bevor­dert de on­der­lin­ge samenhang en goede sfeer.

Se­mi­na­risten

In het Re­demp­to­ris Mater­semi­narie van ons bisdom gaat één se­mi­na­rist het semi­na­rie verlaten maar de nieuwe se­mi­na­rist is binnen en er komt daar nog een se­mi­na­rist bij. In het Wil­li­brord­semi­narie zijn dit jaar vier nieuwe se­mi­na­risten gestart (drie intern) plus iemand in een voor­be­rei­dend jaar. We zijn na­tuur­lijk bij­zon­der dank­baar voor deze nieuwe se­mi­na­risten en we be­ge­lei­den hen met ons gebed.

Feest­di­ner


De keukenstaf van het Dio­ce­saan hei­lig­dom had er weer een waar feest­di­ner van gemaakt. Dat was eigen­lijk de tweede keer deze week omdat afgelopen maan­dag op de Wil­li­brord­avond de "admissio" (offi­cië­le aanvaar­ding als pries­terkan­di­daat) van twee kan­di­da­ten werd gevierd en er ook al een fees­te­lijk eten was. Maar goed, nu gaan ze weer gewoon doen...

Kerst­vie­ring

Maar het ging niet alleen om eten. De maal­tijd werd ver­schil­lende keren onder­bro­ken voor het zingen van kerst­lie­de­ren en voor het delen met elkaar van redenen tot dank­baar­heid in het afgelopen jaar, waartoe de rector uitno­digde. Vele aanwe­zigen - stu­den­ten en staf - gingen op die uit­no­di­ging in, met de vrij­heid voor ie­der­een om die redenen even "in het hart te bewaren".

Examens

Het eerste semester is hiermee af­ge­slo­ten, althans de colleges. In januari is er een examen­pe­rio­de. We wensen de se­mi­na­risten dus eerst een goede vakantie, zalig kerst­mis, een goed begin van het nieuwe jaar en veel succes met de exa­mens!

Terug