Arsacal
button
button
button
button


Blauwe zusters bestaan vijfentwintig jaar!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 maart 2013 - 182 woorden
een kleine herinnering voor de gasten...
een kleine herinnering voor de gasten...

Deze zon­dag vier­den de "blauwe zusters" (de zusters van het mensgewoor­den Woord en de Maagd van Matará) het vijfen­twin­tig-jarig bestaans­jubi­leum van hun con­gre­ga­tie. Het reli­gi­eus instituut dat nog maar zo kort bestaat, telt nu meer dan duizend zusters! Daar­naast zijn er ook de paters, die onder meer in Alkmaar werk­zaam zijn. Voor de vie­ring in Heiloo waren de mede-zusters uit Limburg en Den Haag geko­men en reli­gi­euzen van andere con­gre­ga­ties.

's Morgens was er een heilige Mis met mgr. J. van Burg­ste­den, 's Middags was ik bij een ont­moe­ting en aanbid­ding met roe­pingen­ge­bed. Bij die gelegen­heid heb ik ge­spro­ken over het belang van het reli­gi­euze leven in de Kerk als teken en concrete uitdruk­king van de roe­ping tot hei­lig­heid.

De reli­gi­euzen beleven dat door hun toe­wij­ding aan God en geloften op de drie evan­ge­lische raden (armoede, zuiver­heid en ge­hoor­zaam­heid), die precies willen ingaan tegen wat de mens geneigd is te zoeken: rijkdom, (seksueel) genot en de baas willen zijn. Reli­gi­euzen zijn een be­lang­rijk teken, zeker ook in onze samen­le­ving!

Op 19 maart is de offi­cië­le dag van het 25-jarig bestaan.

Terug