Arsacal
button
button
button
button


De Constantijnse Orde op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 januari 2023 - 382 woorden
Met de heer Otte Strouken van de Constantijnse Orde
Met de heer Otte Strouken van de Constantijnse Orde
Met mw. Veronica Grillo van de Constantijnse Orde
Met mw. Veronica Grillo van de Constantijnse Orde

Vorige week was een dele­ga­tie van de Constan­tijnse Orde op bezoek, die voluit heet: Heilige Mili­tai­re Constan­tijnse Orde van Sint-Joris. Wat is deze in Neder­land niet zo bekende Orde en waar hou­den de leden zich mee bezig?

De Constan­tijnse Orde

De Constan­tijnse Orde is geen ker­ke­lijke in­stel­ling zoals de Ridders van het H. Graf of de Orde van Malta, maar wel nauw verbon­den met het katho­lie­ke geloof. Een kar­di­naal is groot-prior en er zijn vele pries­ter-leden die zich inzetten voor het gees­te­lijk wel­zijn en de groei van het gees­te­lijk leven van de leden. Groot Meester van de Orde is Zijne Ko­nin­klij­ke Hoog­heid prins Carlo van Bourbon en de beide Siciliën, hertog van Castro, maar er is door verwikkelingen in de ge­schie­de­nis een tweede obediëntie ontstaan, een Parmezaanse tak, die sinds 2010 onder het groot­mees­ter­schap van onze prins Carlos de Bourbon de Parme staat.

Constan­tijn

Van de orde wordt gezegd dat die terug gaat op keizer Constan­tijn, de eerste chris­te­lijke keizer, die voor de laatste beslissende slag bij de Milvische brug van Rome het chris­te­lijk kruis op de veld­te­kens liet aan­bren­gen, nadat hij het kruis in een droom had gezien en de woor­den had gehoord: "In hoc signo vinces", in dit teken zul je over­win­nen. In de spiri­tua­li­teit van de Orde wordt hieraan gerefereerd: het is een gees­te­lij­ke strijd die de dames en rid­ders van de Orde moeten voeren om het geloof te bewaren en te verbrei­den en ervan te getuigen door werken van naasten­liefde. De woor­den die Constan­tijn hoorde in zijn droom keren terug in de investituur als een gees­te­lij­ke opdracht: in dit teken zul je over­win­nen.

"In hoc signo vinces"

Het is een spiri­tua­li­teit die in onze tijd bij­zon­der bete­ke­nis­vol is omdat de ver­wij­zing is naar de tijd dat de chris­te­lijke samen­le­ving begon en kerken verrezen, velen zich bekeer­den en de kerk uit de catacomben kwam. In de laatste eeuwen zijn onze samen­le­vingen steeds meer terecht geko­men in een situatie waarin die chris­te­lijke wor­tels terug gedrongen en aan het zicht ont­trok­ken wor­den, "achter de voordeur". De gees­te­lij­ke waarde van een Constan­tijnse over­win­ning in een gees­te­lij­ke strijd is echter onze inzet meer dan waard!

Zoals gezegd is de Orde in Neder­land klein en we­reld­wijd kleiner dan de andere genoemde rid­derordes. Zoals gebruike­lijk voor deze ordes gaat lidmaat­schap op uit­no­di­ging.

Terug