Arsacal
button
button
button
button


Waarom zijn zij zalig?

Parochiefeest in Ilpendam

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 29 januari 2023 - 848 woorden

Zondag 29 januari was ik in Ilpen­dam waar bij gelegen­heid van het Sint Sebastianus­feest het 150 jarig bestaans­feest van de kerk werd af­ge­slo­ten. We lazen uit het evan­ge­lie de zalig­spre­kingen (Mt. 5, 1-12a): zalig de armen van geest, zalig de treuren­den, zalig die hon­ge­ren en dorsten naar ge­rech­tig­heid, zalig die beschimpt en ver­volgd wor­den... Hoezo zijn die zalig?

Die avond zou er nog een concert zijn en de dag erop gaat men met de kerken van de regio nadenken over de toe­komst.

Het ware geluk

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR A Ilpen­dam

Zalig­spre­kingen

Vandaag hebben we
naar een be­lang­rijk evan­ge­lie geluisterd.
Want we hebben precies gehoord
wie er door Jezus wor­den zalig geprezen,
dat wil zeggen
wie er het echte geluk te pakken hebben,
van wie Jezus belooft
dat hun loon groot zal zijn in de hemel.
Als je zo'n mens bent
als die in deze zalig­spre­kingen wor­den genoemd,
dan zul je het loon daarvoor in de hemel ont­van­gen.

Zalig zijt gij...
Wij zou­den zeggen: "Gelukkig ben je...".
Wanneer ben je gelukkig?
Wanneer zou je je echt gelukkig voelen?

Gradaties van geluk

Je hebt daarin allerlei niveau's,
allerlei gradaties van geluk.
Kijk bij­voor­beeld naar de reclame:
allemaal gelukkige mensen
wor­den ons daar voor getoverd.
Ze zijn blij omdat ze
een bepaald product gebruiken,
bepaalde kle­ding dragen,
bepaalde huidver­zor­ging gebruiken,
een levens­ver­ze­ke­ring hebben af­ge­slo­ten,
een bepaald merk auto hebben gekocht
en ga zo maar door.

Wat heb je nodig om ge3lukkig te zijn?

Soms kan dat helpen:
bij­voor­beeld: iemand heeft weinig zelfver­trouwen;
het feit dat hij of zij die kle­ding draagt
of in die auto rijdt,
kan maken dat die persoon voelt
dat die er toch een beetje bij hoort.
Maar we zullen het er mis­schien
toch al gauw over eens kunnen wor­den
dat je gelukki­ger leeft
als je dat allemaal niet nodig hebt,
als je net zo goed gelukkig bent mét als zon­der
die auto, die kleren, die producten.
Als je gelukkig kunt zijn
met een een­vou­dig leven,
ligt het geluk veel meer voor het oprapen
dan wanneer je er van alles en nog wat
voor nodig hebt.

Een compli­ment

We zou­den ons ook gelukkig kunnen voelen
als we waar­de­ring ont­van­gen,
als mensen ons vrien­de­lijk en goed bejegenen.
En na­tuur­lijk: waar­de­ring en aan­dacht voor elkaar
zijn heel be­lang­rijk,
iedere relatie bij­voor­beeld verschraalt
als er geen aan­dacht is en harte­lijk­heid;
en als je je werk goed en met zorg doet,
is het heel terecht als je ook eens een compli­mentje krijgt.

Als je er geen last van hebt

Toch wor­den we het er mis­schien
ook wel weer gauw over eens,
dat je beter af bent
als je ook daar niet te zeer van af­han­ke­lijk bent,
als je geluk niet te zeer af­han­ke­lijk is
van de waar­de­ring door andere mensen.
Mis­schien hebt U dat ook wel, dat U denkt:
die keek me niet aan, daar en daar,
ze mag me zeker niet,
wat denkt ze wel
of wat is er toch?
Zou het dan niet fijn zijn
als je daar gewoon niet zo'n last van had?

Dier­ba­re

Maar als iemand zich echt zorgen maakt
over een eigen kind
of over iemand anders
die heel dicht bij haar of hem staat,
of als je een dier­baar iemand moet missen,
is het nog weer anders:
dan valt al het andere in het niet,
heel veel zaken wor­den onbe­lang­rijk,
je kunt je zelfs soms niet voor­stel­len
dat je je daar nu zo druk over hebt gemaakt.
Maar ook dan ben je weer het beste af
als je het weet af te staan, weet over te geven,
als er een sterke basis in je is
van dat God voor je zorgt
en dat je erdoor­heen zult wor­den geholpen.

De mooiste ont­moe­ting

Welnu, heel het leven is een soort proef­tijd,
een voor­be­rei­dings­tijd:
het eigen­lijke komt hierna.
Dit leven is een soort wacht­ka­mer
voor de mooiste ont­moe­ting van je leven,
voor een feest van altijd­du­rend geluk.
En alles wat we hier bezitten is maar tij­de­lijk,
we moeten het weer loslaten
- “een doodshemd heeft geen zakken”, zeggen ze -
en daarom leven we het fijnste en gelukkigste
als we er niet te veel aan vast zitten,
als we proberen niet gehecht te zijn
aan aardse, mate­rië­le dingen,
aan alles wat toch voorbij gaat.

Zalig

Wie niet veel nodig heeft,
is gauw tevre­den en gelukkig
en zal ook ge­mak­ke­lijker los kunnen laten.
En wie een sterke basis van ver­trouwen heeft,
vindt in moei­lijke tij­den steun en uit­zicht.

Jezus prijst daarom vandaag al die mensen "zalig"
die hier op aarde niet gesettled zijn,
niet leven om voor zich­zelf alles uit dit leven te halen,
maar altijd de gedachte met zich mee dragen
dat we hier maar voorbij­gan­gers zijn,
op weg naar iets beters.

Jezus prijst zalig
wie hun carrière, hun positie,
hun geld of hun goed los durven laten,
hun verlies over durven geven,
omdat alles op aarde maar te leen is
en de echte belo­ning hierna pas komt.

Sebastianus

Dat is precies zoals Sebastianus heeft geleefd.
Hij kon alleen maar als marte­laar sterven
omdat hij wist dat hij zijn leven gaf
voor wat die moeite waard was,
omdat hij geloofde
dat er nog iets beters zou komen.
Zijn christen-zijn was voor hem lei­dend
en dat is iets heel moois.

Terug