Arsacal
button
button
button
button


Benoeming in de Constantijnse Orde

Bijeenkomst in de Kanselarij van de Orde

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2023 - 626 woorden
Met de secretaris-generaal (r.) en Delegaat voor Nederland
Met de secretaris-generaal (r.) en Delegaat voor Nederland
bij kardinaal Renato Raffaele Martino
bij kardinaal Renato Raffaele Martino
Benoeming in de Constantijnse Orde

Maan­dag 30 januari vond in de kanselarij van de Constan­tijnse Orde (offi­cieel: Heilige mili­tai­re Constan­tijnse Orde van Sint Joris) een bij­een­komst plaats waarin mijn benoe­ming tot rid­der groot­kruis van deze Orde en prior voor Neder­land werd bekend gemaakt.

De benoe­ming tot rid­der was “als ker­ke­lijke gunst” (di grazia ecclesiastica).

Het ver­slag op de web­si­te van de Constan­tijnse orde vindt U hier: NOMINA PRIORE DELEGAZIONE DEI PAESI BASSI - Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (constantinianor­der.net)

Onder aan dit bericht zijn foto's toe­ge­voegd die ik uit Rome van de Orde ont­ving.

Een kort bezoek...

Voor het korte bezoek aan Rome was ik uit­ge­no­digd om mee te gaan door de nieuwe deken van Amnster­dam, de pastoor van de Obrecht­kerk en een tweetal heren dat onder meer als bis­schop­pe­lijk ceremonia­ris betrokken is bij het ker­ke­lijk gebeuren. Maar een bezoek aan Rome veran­dert altijd al gauw in een (aange­naam) werk­be­zoek.

Kar­di­naal Pompedda

In de zaal van de Kanselarij van de Constan­tijnse orde waar we wer­den ont­van­gen, hing een groot schil­derij van de in 2006 overle­den kar­di­naal Mario Pompedda, groot canonist met name op het gebied van het huwe­lijks­recht, prefect geweest van de Signatura Apostolica waar­van ik rechter ben en mijn docent in de speciali­sa­tie in ju­ris­pru­den­tie. Hij was rid­der groot­kruis van ver­dienste (ex iusititia) van de Constan­tijnse orde. Deze verschilende aan­kno­pings­pun­ten spraken mij wel aan...

De benoe­ming

Alles was op zeer korte termijn gere­geld en dat betekent dat bepaalde uiter­lijke aspecten later aan de orde zullen komen. De benoe­ming in de Orde geschiedde door Z.K. H. prins Carlo di Borbone delle due Sicilie, de "troonop­vol­ger" van de ko­nink­rijken van Napels en Sicilië, onder wie de Orde valt (Groot­mees­ter). De benoe­ming tot Prior wordt gedaan door de Groot-Prior, Z. Em. kar­di­naal Renato Raffaele Martino. Hij was ondermeer presi­dent van Justitita et Pax en is de proto-diaken van de H. Kerk en heeft het recht de aan­kon­di­gingen te doen, zoals de bekendma­king van de naam van degene die tot paus is gekozen of de aan­kon­di­ging voor de zegen Urbi et Orbi. De kar­di­naal groot-prior wordt benoemd door de Groot­mees­ter, prins Carlo, met instem­ming van de H. Stoel.

De bij­een­komst

De bij­een­komst op maan­dag 30 januari vond plaats in een harte­lijke sfeer. Na toe­spra­ken door de se­cre­ta­ris-generaal van de Orde, dr. Grazian en door de delegaat voor Neder­land Z. Exc. am­bas­sa­deur Paulus van Hanswijck de Jonge, wer­den de be­tref­fen­de do­cu­menten van de benoe­mingen in vertaling voor­ge­le­zen door mgr. dr. Karel Kasteel, even­eens rid­der groot­kruis van de Orde, en wer­den offi­cië­le foto's gemaakt, die ik op dit moment nog niet be­schik­baar heb.
Namens Neder­land was ook vice-gedele­geerde aanwe­zig, de heer Otte Stroucken en Dame Veronica Grillo van de Orde.

Bezoek aan de Groot-Prior

De dag erna bracht ik samen met mgr. Kasteel een bezoek aan Kar­di­naal Renato Martino om hem te danken en kennis met hem te maken. Zijn ap­par­te­ment geeft een over­zicht over alles wat hij in zijn lange leven heeft mee­ge­maakt en heeft mogen betekenen, op vele plaatsen in de wereld.

De Orde is in Neder­land zeer klein, maar zij wil weer een stevi­ger basis krijgen. Het is daarom dat ik gevraagd ben om enige hulp te bie­den en vooral de mensen erbij te betrekken die daarin van dienst kunnen en willen zijn.

Doel van de Orde

Het doel van de Orde is tweele­dig. Zij inspireert zich op de Constan­tijnse over­win­ning die het begin inluidde van de chris­te­lijke samen­le­ving. De bele­ving van het geloof, met gebed en li­tur­gie en de trouw aan de Kerk en de ver­heer­lij­king van het Kruis van Christus staat centraal. Daar­mee zijn onlosmake­lijk verbon­den het doen van sociale werken en in het alge­meen van werken van naasten­liefde. Ook die werken vijn verbrei­ding van het geloof omdat die laten zien waar gelo­vi­gen voor staan.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug