Arsacal
button
button
button
button


Bij de rector van de Lateraanse Universiteit

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2023 - 211 woorden

Dins­dag 31 januari brachten we een bezoek aan de rector magnificus van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, prof. Vicenzo Buonomo om hem het boek te overhan­digen met weten­schap­pe­lijke bijdragen van de docenten van het Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut van ons semi­na­rie dat onlangs 25 jaar bestond en de voor­be­rei­dende werk­zaam­he­den voor een Interdio­ce­saan Theo­lo­gisch Instituut af te ron­den.

Samen­wer­king

De theo­lo­gische in­sti­tu­ten van de semi­na­ries van de bis­dom­men Roermond en Haar­lem-Am­ster­dam zijn al enkele tien­tal­len jaren verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit (affiliatie). De eisen voor geaffilieerde in­sti­tu­ten zijn hoog en vragen een zorg­vul­dige be­ge­lei­ding. Daar­naast is het totaal aantal se­mi­na­risten in ons land afgeno­men. Dit heeft de beide bis­dom­men, op voorstel van mgr. Smeets, ertoe gebracht om de samen­wer­king te gaan ver­ster­ken en tot één instituut te komen. Beide bis­dom­men hebben bovendien een Re­demp­to­ris Mater Semi­na­rie voor se­mi­na­risten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen. Docenten en se­mi­na­risten zullen in de toe­komst een nauwere verbin­ding aan­gaan al blijven er twee lokaties bestaan. Dat zal nu al betekenen dat docenten nog meer op beide lokaties zullen doceren; moge­lijke ver­volgstappen wor­den in goed overleg besloten.

De rector magnificus die goed op de hoogte is van alle plannen bracht zijn instem­ming ermee en waar­de­ring ervoor nogmaals tot uitdruk­king en hoopte dat de pro­ce­dure spoe­dig zou kunnen wor­den afgerond.

Terug