Arsacal
button
button
button
button


Congres over Synodaliteit in Barcelona

'Heel de kerk is synodaal'

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 februari 2023 - 434 woorden
De zaal van het congres (tijdens de pauze)
De zaal van het congres (tijdens de pauze)
Casa Battló
Casa Battló
Binnentuin van de Universiteit
Binnentuin van de Universiteit

Dins­dag 14 en woens­dag 15 februari vond in de katho­lie­ke uni­ver­si­teit in het centrum van Barcelona ‘Sant Pacià’ een congres plaats over synodali­teit in de kerk en over hoe die in de verchillende lan­den wordt beleefd. Een deel van het congres heb ik mee­ge­maakt en er een lezing gegeven over de kenmerken van synodali­teit en het verloop van het proces in Neder­land.

Sprekers

Onder de sprekers waren ver­der de kar­di­naal-aarts­bis­schop van Barcelona, kar­di­naal Joan Josep Omella, de bis­schop van Troyes Alexandre Joly, de aarts­bis­schop se­cre­ta­ris van de Con­gre­ga­tie voor de Oosterse kerken, mgr. Giorgio Demetrio Gallaro, de aarts­bis­schop van Tarragona, mgr. Joan Planellas, de bis­schop van Luik, mgr. Jean-Pierre Delville, de onder­secre­taris van de Ita­li­aanse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rev. Valentino Bulgarelli.

Over­zichten per land

Zij gaven inte­res­sante over­zichten over het verloop van de synodale weg in hun land en de vragen of problemen die dat soms opriep. Duide­lijk waren de verschillen tussen de lan­den: in België meer nadruk op de controversiële thema's, in Frank­rijk meer oppositie vanuit tra­di­tio­nele hoek, in Italië “willen ze geen vrouwen als pries­ter”, meldde mgr. Bulgarelli, maar wel nadruk op een nabije, harte­lijke en verwel­ko­mende kerk.

Hebben wij nog iets te zeggen?

Allerlei facetten van het belang en de bete­ke­nis van de synodali­teit kwamen aan de orde. Ikzelf heb meer stil gestaan bij de fun­da­men­tele bete­ke­nis vanuit Lumen Gentium, de do­cu­menten van de inter­na­tio­nale theo­lo­gische com­mis­sie hierover en andere ker­ke­lijke teksten met steeds de vraag erbij hoe dat in Neder­land heeft uit­ge­werkt en of die arm en klein gewor­den Neder­landse katho­lie­ke kerk über­haupt iets in te brengen heeft (mijn ant­woord daarop was: ja!).

Inter­view

Na afloop van het congres werd ik samen met mgr. Delville geinter­viewd over een aantal aspecten en over de erva­ringen van de con­ti­nen­tale fase. Daar waren de erva­ringen die met me waren gedeeld door Corine van der Loos en Lisette van Oordt zeer behulp­zaam. Het inter­view verschijnt in een katho­liek familie­blad van Catalonië.

De tekst

De tekst van de lezing zal nog wor­den ge­pu­bli­ceerd. Daarom voel ik me niet helemaal vrij om de (Ita­li­aanse) versie hier al vrij te geven. Dat zou eigen­lijk wel kunnen met een Neder­landse vertaling. Wellicht dat daar nog moge­lijk­he­den voor zullen zijn...

Het was een mooie erva­ring. Zo'n hon­derd deel­ne­mers volg­den het Congres. De se­cre­ta­ris van het Di­cas­te­rie van de Oosterse Kerken moest weer tij­dig weg want gis­te­ren werd zijn op­vol­ger benoemd. Ik had niet veel tijd om iets van Barcelona te bekijken maar woens­dag­mid­dag, voor de vlucht terug was er nog net gelegen­heid om het Casa Battló, ont­wor­pen door Gaudi te zien.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug