Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan R.K. Centrum La Vie in Zeewolde

gebed voor overleden oud-vicaris Piet Rentinck

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 maart 2023 - 529 woorden

Zondag­mid­dag 19 maart bracht ik een bezoek aan het R.K. Centrum La Vie in Zeewolde, waar gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding wordt gegeven en mensen een mooie kans krijgen om meer "heel" te wor­den. Ik vierde er de heilige Eucha­ris­tie met assis­tentie van diaken Hans van Meeteren en we hebben bijozn­der gebe­den voor de pas overle­den pastor Piet Rentinck, oud-vica­ris-generaal van het aarts­bis­dom Utrecht, die en bij­zon­dere band met dit Centrum had.

Be­ge­lei­ding

Van ver­schil­lende mensen die daar de be­ge­lei­ding hebben gevolgd, hoor ik terug dat zij er veel baat bij hebben gehad. De be­ge­lei­ding wordt gedragen door het cha­risma van Elizabeth Duet en heeft een vorm gekregen in de r.k. vereni­ging "Huis­ge­zin van God". Onlangs is door mij een com­mis­sie van theologen, canonisten en een psy­chia­ter inge­steld om dit cha­risma te evalueren.

Op de web­si­te van La Vie (Home | RK Centrum La Vie (lavie­zeewolde.nl)) staat onder meer het volgende over de inhod en de bedoeling van de be­ge­lei­ding:

"De be­ge­lei­ding heeft zijn fun­dament in het naasten-zijn, naast de ander zijn. Het is niet zozeer een hulpverlenend gesprek wat plaats­vindt, maar het is meer zo dat woor­den de kans krijgen om op te komen, om aan te geven wat er niet goed gaat, wat nog onvolle­dig is en wat de nodige aan­dacht behoeft of vraagt. Door zo te spreken kunt u in uzelf steeds meer waar­heid hierover toelaten. Zo krijgt de persoon van de Heilige Geest alle kans om Zijn verbin­dend werk te doen, samen met u. De cirkelgang van oor­zaak en gevolg kan daardoor langzamer­hand ver­bre­ken en er ont­staat meer een­heid in uw persoon en meer evenwicht in uw bestaan".

Blind­ge­bo­rene

Het evan­ge­lie van de blind­ge­bo­rene die wordt genezen bevat veel verbin­ding met wat het Centrum beoogt. Het gaat in het evan­ge­lie uit­ein­delijk om de ware gene­zing van de blind­heid, die gees­te­lij­ke groei en helwor­ding is: door alle weder­waar­dig­he­den komt de genezen blind­ge­bo­rene tot dat geloof: "Ik geloof, Heer". En hij wierp zich voor Hem neer". De gene­zing begint met de herken­ning van de waar­heid over zich­zelf. Dat is het ant­woord dat Jezus aan het einde van dit evan­ge­lie aan de Fari­zeeën geeft: "...nu gij zegt: wij zien, blijft uw zonde". Als zij in zich­zelf zou­den kunnen toelaten dat hun zien gebrekkig is, dat zij (soms) ook gees­te­lijk blind zijn, dan zou dat al een be­lang­rijk begin van gene­zing zijn...

Zo is het evan­ge­lie en dit bezoek ook een gelegen­heid om te bid­den voor alle mensen die in gees­te­lij­ke moei­lijk­he­den verkeren. Dat zij eron­der lij­den, is heel pijn­lijk, toch kan juist dit inner­lijk verlangen naar groei en gene­zing een be­lang­rijk begin zijn van iets moois...

In memoriam oud Vica­ris-generaal P. Rentinck

Pastor Piet Rentinck was verbon­den met het Centrum "La Vie"en het cha­risma van de ge­meen­schap en kwam er tot zijn dood met een zekere regelmaat om er de Eucha­ris­tie te vieren. Hij is voor het Centrum en voor Elizabeth Duet een grote steun geweest.
Ik leerde hem kennen toen ik pastoor in Haas­trecht was, waar een deel van zijn familie woonde. Hij was rector van het Ariënskonvikt en daarna Vica­ris-generaal van kar­di­naal Simonis. Moge hij nu rusten in de vrede van de Heer!

Terug