Arsacal
button
button
button
button


Maria Boodschap en opening buitententoonstelling Heiloo

In het begin. Een ode aan de natuur

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 25 maart 2023 - 1515 woorden
Het bloemstuk wordt te water gelaten
Het bloemstuk wordt te water gelaten
Een beeld van de bijeenkomst in Veenendaal (met dank aan Carolien)
Een beeld van de bijeenkomst in Veenendaal (met dank aan Carolien)
Inspiratie-woord door dagvoorzitter Leo Fijen
Inspiratie-woord door dagvoorzitter Leo Fijen

Zater­dag 25 maart, Hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap), was in Heiloo een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Bede­vaart­ka­pel én de ope­ning van de buiten­ten­toon­stel­ling van zeven kunst­werken, één voor elke schep­pings­dag. Leo Fijen was dagvoor­zit­ter. Uit ons bisdom gingen ver­der pries­ters, pa­ro­chi­anen, jon­ge­ren naar de Missio­naire pa­ro­chie-dag in Veenendaal.

Onderaan dit bericht vindt U meer foto's, ook van de kunst­werken (foto's van Martijn Duif­hui­zen).

Ook vindt U de homilie die ik gehou­den heb bij de Eucha­ris­tie­vie­ring in Heiloo en ver­vol­gens het woord dat ik heb ge­spro­ken bij de ope­ning van de buiten­ten­toon­stel­ling "In het begin. Ode aan de natuur".

Missio­naire pa­ro­chie

Bij de dag over de missio­naire pa­ro­chie in Veenendaal waren zo'n 600 à 700 mensen aanwe­zig en ik kreeg van onze jon­ge­ren­wer­ker Carolien Hoogen­boom al en­thou­siaste berichten. De lezingen van deze bij­een­komst wor­den gebundeld en ver­schij­nen bin­nen­kort in een hand­zaam boekje bij uit­ge­ve­rij Adveniat (€ 9,99; kor­ting bij aantallen): “Missio­naire pa­ro­chie. Inlei­dingen. Voor­beeld­paro­chies. Toerus­ting in de praktijk”.

Eucha­ris­tie­vie­ring

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur in het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood zong een gelegen­heids­koor onder lei­ding van Isabella Wijn­berg. Rector Jeroen de Wit en deken Samuel Mar­can­tog­nini (die de 24e ver­jaar­dag van zijn diaken­wij­ding her­dacht) en een Duitse gast-pries­ter con­ce­le­breer­den. De vie­ring is nog te volgen op:

Opening Buiten­ten­toon­stel­ling

Om 13.30 uur vond de ope­ning van de buiten­ten­toon­stel­ling "In het begin. Ode aan de natuur" plaats voor de geno­dig­den in het Juliana­kloos­ter, met inlei­dingen van Leo Fijen, pro­gram­mamana­ger Inge Rikkers-Pluij­laar en redctor Jeroen de Wit. De ope­ning zelf vond plaats bij de vijver in het bede­vaartsbos, waar na mijn korte toe­spraak een drijvend bloem­stuk te water werd gelaten, dat sym­bo­li­sch verwees naar de ten­toon­stel­ling en de veer­tig­da­gen­tijd (vas­ten­tijd) waarin we verkeren. Helaas was burge­mees­ter Mascha ten Brugggencate door ziekte verhin­derd.
Omdat het begon te regenen werd de bezichti­ging van de kunst­werken aan ieder per­soon­lijk over­ge­la­ten, op een geschikt moment, maar binnen in het Juliana­kloos­ter had de keukenstaf een eigen Ode aan de natuur voor­be­reid in de vorm van allerlei ver­schil­lende heer­lijke hapjes.

Prijs­vraag

Voor de buiten­ten­toon­stel­ling was een prijs­vraag uitge­schre­ven. 87 kunste­naars hebben neen ontwerp inge­diend. Deze ontwerpen wer­den door een vijfkoppige jury be­oor­deeld en daaruit werd voor iedere schep­pings­dag één kunst­werk uitgekozen om op het Hei­lig­dom ge­rea­li­seerd te wor­den. Het gaat om werk van Timon Hagen, Martijn Duif­hui­zen, Ellen Rijs­dorp en Mariska Mallee, Charlotte Brand, Esther Hoogen­dijk, Meg Merx en Rick Abelen. Bij de ten­toon­stel­ling is een in­spi­ra­tiebro­chu­re be­schik­baar waarin door de artiest een toelich­ting wordt gegeven op ieder kunst­werk. Een podcast­tour op het Hei­lig­dom leidt de bezoeker langs de kunst­werken.

 

Harmonie in de schep­ping. De mens als verstoor­der

AANKONDIGING VAN DE HEER MARIA BOODSCHAP HEILOO

Natuurfilm

Ik weet niet of U ook weleens
naar een natuurfilm kijkt,
al houdt U wellicht meer
van de natuur zelf
en geniet U van een tocht of wan­de­ling,
ook hier in het mooie bede­vaarts­park.
Toch is het vaak prach­tig
om zo’n film te zien
en je te verbazen over de won­de­ren van de natuur.

Al dat moois...

Laatst zag ik zo’n film
over planten en kleine insecten.
Doordat de filmmakers
iets wat je met het blote oog
niet zou kunnen zien,
bijna eindeloos kunnen ver­gro­ten,
krijg je een beeld
van een won­dere wereld
die zich afspeelt
op microscopisch klein niveau.
Alles heeft zo prach­tig en won­der­lijk
gestalte gekregen
tot in de kleinste details
en alles is ook nog zo op elkaar afgestemd,
niets is zon­der reden, zon­der doel,
dat je eigen­lijk niet anders kunt
dan bewon­de­ren en vragen:
Wie heeft toch al dit moois gemaakt?
En als ik zo’n won­dere wereld zie
die zo klein is dat je die
met het blote oog niet kunt zien,
dan krijg ik iets meer idee van
hoe die onein­dig grote God
vol liefde naar ons mensen kijkt.

Verstoor­der

In een film die ik laatst zag
kwam ook de mens naar voren,
maar - helaas - was dat vooral als een verstoor­der
van de harmonie, de schoon­heid
en de rijkdom van die natuur.
De mens greep in, in die natuur,
waardoor het eco­lo­gisch evenwicht
verstoord raakt
en versto­ring op een enkel onder­deel,
werkt weer door in heel de natuur.

Dat leert ons ook het schep­pings­ver­haal
en het verhaal van het Paradijs:
God had alles in harmonie en vrede geschapen,
de wereld was in evenwicht,
in vriend­schap met God,
maar die harmonie is verstoord
door het kwaad van de zonde.

Geen kunste­naar kan dat...

En dat is de wer­ke­lijk­heid
waarom het vandaag op dit feest
van Maria Bood­schap
en de ope­ning van de ten­toon­stel­ling
“Ode aan de natuur”
vooral gaat:
alles was en is zo goed en mooi gemaakt,
de schep­ping is een won­der,
de Schepper God heeft iets bui­ten­ge­woons
tot stand gebracht,
zelfs met al onze kennis en technieken
is er nog geen mens, geen kunste­naar
die dit na zou kunnen doen.

Onbalans in de schep­ping

We zien al dit moois en genieten ervan.
Maar er is ook versto­ring van het evenwicht
en die heeft te maken met men­se­lijk han­de­len.
Zo is het con­sump­tie gedrag van de rijken van de wereld
en het onverant­woord gebruik van grond­stof­fen,
een bedrei­ging voor die schep­ping,
terwijl de arme lan­den
bui­ten­spo­rig veel van de lasten moeten dragen
die hierdoor wor­den veroor­zaakt.
Het heeft te maken met de drang
naar hebben en méér willen,
met hoogmoed en ik-gericht­heid.
Datzelfde gedrag zien we onder de mensen:
het leidt tot oorlog, haat, geweld,
het vergeten van de naaste
en het gericht-zijn op het “ik”.

Erfschuld

De bijbel ziet dit als gevolgen van
wat we de erfzonde of erfschuld
zijn gaan noemen.
We voelen een onmacht
want in ons allemaal
zit ook een verlangen om goed te zijn,
mensen te helpen,
iets te geven aan mensen in nood,
we verlangen naar een betere, mooiere wereld
en ervaren de onmacht
om die tot stand te brengen.

Het laatste woord

Het is daarom dat Jezus als Ver­los­ser
in de wereld is geko­men:
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn enige Zoon heeft gezon­den”.
Die heeft zich klein gemaakt,
is onze die­naar gewor­den
en Hij heeft Zijn leven voor ons geofferd.
Door dat offer, zo is Gods belofte,
zullen kwaad en zonde,
dood en ver­derf
niet het laatste woord hebben.
Het laatste woord heeft de liefde van God,
die liefde zal zegevieren,
we zijn zo won­der­lijk en mooi gemaakt
niet om ten onder te gaan,
maar om eeuwig leven
en eeuwig geluk te krijgen.

Zie de dienst­maagd...

Dat is allemaal be­gon­nen
op het moment dat we vandaag
fees­te­lijk vieren:
een vrouw heeft niet voor zich­zelf gekozen,
maar zij wilde dienen
in dat verlossende plan van de goede God.
Maria heeft een­vou­dig en met overgave
“ja” gezegd toen God haar vroeg;
zij sprak de woor­den
waarop de schep­ping eeuwen­lang had gewacht:
“Zie de dienst­maagd des Heren,
mij geschiede naar Uw woord”.

Moge Maria ons allen in­spi­re­ren
om dienst­baar te zijn
en bij te dragen aan de harmonie
en het evenwicht,
de Vrede met een hoof­let­ter,
die God voor Zijn schep­ping wil.

 

 

OPENING VAN DE TENTOONSTELLING

Respect

Deze Ode van de natuur wordt vandaag geopend op een bij­zon­dere dag, op een bij­zon­dere plaats. De kunst­werken die zijn opge­steld verbin­den ons met de zeven schep­pings­da­gen van de bijbel en vormen een uit­no­di­ging tot respect voor de natuur en al het geschapene.

Harmonie

Deze plaats, dit bede­vaart­park, dat rust en vrede uit­straalt wil ons in­spi­re­ren om de harmonie tussen mensen en in heel de schep­ping te bevor­de­ren. De zorg voor de schep­ping moet bijdragen aan harmonie en vrede en aan respect voor de rechten van de mensen, van arm en rijk en van alle lagen in onze samen­le­ving, zodat het goed sa­men­le­ven, de zorg voor voedsel en voor de rijkdom van de schep­ping erdoor bevor­derd wor­den.

We moeten het samen doen

Ook de zorg voor de schep­ping en het eco­lo­gisch evenwicht, vraagt om een bena­dering die de harmonie en vrede onder mensen bevor­dert, want we moeten het samen doen en naarmate dit “samen” gestalte kan krijgen, zullen ook de oplos­singen gemeen­schap­pe­lijk gedragen kunnen wor­den, waarbij het wezen­lijk is dat er niet over de armen en de zwakken in onze wereld wordt gelopen, zoals nu nog te vaak gebeurt, maar ook hun rechten wor­den ge­res­pec­teerd.

In­spi­ra­tie tot samen-doen

De uit­no­di­ging om een bijdrage te leveren aan deze “Ode aan de natuur” heeft vele reacties tot gevolg gehad. Vele tien­tal­len mooie projecten zijn inge­diend, waaruit de jury deze heeft gekozen.
Ik spreek vandaag de hoop uit dat deze Ode veel mensen zal aanspreken en bij zal dragen tot de be­zin­ning en het “samen” dat we in dit vraag­stuk zozeer nodig hebben.

Maria

Dit mooie bede­vaarts­park waarin een vrouw centraal staat die haar leven dienst­baar heeft gemaakt voor de ver­zoe­ning en harmonie in de schep­ping en onder de mensen als moe­der van de Ver­los­ser, moge velen in­spi­re­ren. Mogen velen door de moe­der van God, Maria, ertoe getrokken wor­den om het eigen “ik” wat los te laten en hun leven dienst­baar te maken aan de Vrede met een hoofd­let­ter: harmonie onder mensen, in heel de schep­ping en tussen mensen en hun Schepper.

Graag open ik mede deze ten­toon­stel­ling met de bede dat die aan velen deze in­spi­ra­tie zal geven.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug