Arsacal
button
button
button
button


Kerk zijn in de toekomst

Samen op weg naar nieuwe vormen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2023 - 622 woorden
Julianaklooster in Heiloo (O.L. Vrouw ter Nood)
Julianaklooster in Heiloo (O.L. Vrouw ter Nood)

Zater­dag 1 april ging in Heiloo de zevende editie van de Besturen­cur­sus van start die we als bisdom - in samen­wer­king met KSBW - aanbie­den voor de vor­ming van pa­ro­chie- en PCI-be­stuurs­le­den en mensen die zich op zo'n taak oriënteren. Na­tuur­lijk is een be­lang­rijk on­der­werp daarbij ook de toe­komst van de Kerk en hoe we ons op die toe­komst kunnen voor­be­rei­den.

Hier­on­der vindt U de inhoud van de pre­sen­ta­tie die ik heb gegeven en daar­mee een soort van over­zicht en samen­vat­ting van dat verhaal.

Na­tuur­lijk komen er in deze cursus die een viertal ont­moe­tingen op zater­da­gen beslaat, ook allerlei andere on­der­wer­pen aan bod, in samen­wer­king met KSBW en de Vrije Uni­ver­si­teit. De feed back die we over de cursus krijgen is steeds bij­zon­der posi­tief. Ook deze editie kon weer rekenen op ruim vijfen­twin­tig deel­ne­mers.

Hier­on­der de inhoud van de pre­sen­ta­tie

 

Kerk zijn in de toe­komst

Omkijken met weemoed?

Paus Fran­cis­cus: jullie zijn als de Joden in de balling­schap (2013)

Paus Fran­cis­cus: Begeleid de mensen, blijf bij hen (2022)

Paus Fran­cis­cus: Neder­land een van de vijf meest gese­cu­la­ri­seerde lan­den

Begrip in Rome en bij de Nuntius voor onze situatie.

Begrip voor de pijn van de mensen, die pijn uit zich soms in agressie en verzet.

Vast­hou­den aan het verle­den of uitzien naar een toe­komst?

Wij willen voor Kerk en geloof een toe­komst voor­be­rei­den!

Wat is een pa­ro­chie?

Een ge­meen­schap van gelo­vi­gen waar­van de pas­to­rale zorg - onder verant­woor­de­lijk­heid van de Bis­schop - is toe­ver­trouwd aan een pastoor (c. 515).

Woord van God wordt er verkon­digd, de sacra­menten gevierd (Eucha­ris­tie, biecht, doopsel, hu­we­lij­ken, eerste communie, vormsel) en uit­vaar­ten begeleid; catechese gegeven; vor­ming van kin­de­ren en jon­ge­ren; zorg voor ge­zin­nen; missio­nair naar niet- of anders gelo­vi­gen; pas­to­rale zorg (mensen kennen en in hun zorgen delen), zieken, armen, ouderen, lijden­den, een­za­men bezoeken (vgl. c. 528-529).

Een pa­ro­chie is een levende ge­meen­schap waar de ver­schil­lende facetten van het ge­loofs­le­ven aanwe­zig zijn.

Kerken waar dat niet ge­rea­li­seerd kan wor­den kunnen alleen hulp­kerken zijn

De missio­naire pa­ro­chie

In onze tijd is de missio­naire uit­stra­ling van bij­zon­der belang:

Verwelko­ming

Contacten leggen in de ge­meen­schap van dorp of stad

Vorming voor kin­de­ren, jon­ge­ren, ge­zin­nen: Alpha-cursus

Beleven van on­der­lin­ge ver­bon­den­heid door het katho­lie­ke geloof

De missio­naire pa­ro­chie | als God renoveert
(zie de web­si­te De missio­naire pa­ro­chie | als God renoveert )

Hoe kunnen we daar energie voor vrij maken?

Wat betekent dit voor onze ker­ke­lijke situatie?

Versnippe­ring vermij­den: werk samen, alle hens aan dek!

Communi­ceer goed, betrek de ge­meen­schap bij plannen, maar verlies niet te veel tijd aan ver­ga­de­ringen; als er ver­an­de­ringen moeten komen in de pa­ro­chie­struc­tuur: geef de ge­meen­schap inspraak, hoor hun mening, luister naar hun sug­ges­ties, trek ver­vol­gens con­clu­sies en stel de koers vast, probeer oplos­singen te vin­den voor geopperde moei­lijk­he­den, doe ver­slag van het proces.

zorg dat de pas­to­rale krachten hun werk kunnen doen (maar stel hen niet voor “verras­singen”). Pries­ters moeten hun pas­to­rale, li­tur­gische en cateche­tische werk kunnen doen.

De “facilitator” en be­ge­lei­ding door Xpand

Wat betekent het voor ons omgaan met de kerken?

We kunnen (lang) niet alle kerken bewaren.

De finan­ciële situatie vraagt om aan­dacht en zorg­vul­dig beleid.

Aantal kerken is gerela­teerd aan de finan­ciële moge­lijk­he­den, aan het aantal vrij­wil­li­gers dat voor de kerk kan zorgen en het aantal kerk­be­zoekers.

Wat kan de ge­meen­schap reëel dragen?

Help mensen om ge­meen­schap te zijn in groter ver­band: regio-ac­ti­vi­teiten; ver­voer; in­te­gra­tie van koren en vrij­wil­li­gers, enzo­voorts

Zorgen dat een centrale kerk een plaats voor allen wordt.

Zorg voor aan­trek­ke­lijke ini­tia­tie­ven die mensen kunnen samen bin­den

Geloofs­ge­meen­schap

De Heer heeft ons in deze situatie geplaatst

Werken met wat Hij ons geeft

Wat God doet is goed

Bid!

Inspireer!

Vertrouw op de kracht van de heilige Geest: God sluit een deur en opent een luikje.

Terug